Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/337
Tytuł: Stosunek maturzystów do małżeństwa i rodziny. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w diecezji siedleckiej
Tytuły równoległe: The ratio of high school graduates to marriage and family. Study from the pastoral care of families in the light of research in the diocese of Siedlce
Autorzy: Szucki, Radosław
Słowa kluczowe: małżeństwo; rodzina; maturzyści; duszpasterstwo rodzin; marriage; family; high school graduates; pastoral care of families
Data wydania: 18-wrz-2018
Abstrakt: Pierwszy rozdział rozprawy ukazuje nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. Prezentuje on antropologiczne podstawy małżeństwa oraz jego aspekt teologiczny, a szczególnie: sakramentalność małżeństwa, jego cele i wymogi moralne oraz formę i okoliczności zawarcia. Następnie przedstawione zostało nauczanie Kościoła dotyczące katolickiej rodziny, która powinna stawać się Kościołem domowym i środowiskiem wychowania do miłości i wiary. Rozdziały od drugiego do piątego prezentują metodologię badań własnych oraz wyniki przeprowadzonych badań maturzystów w diecezji siedleckiej. Ponad 80,0% badanych maturzystów bardzo często zgadza się z katolickim rozumieniem małżeństwa sakramentalnego oraz uważa, że przysięga miłości, wierności, uczciwości i nierozerwalności odgrywa bardzo ważną rolę w małżeństwie. Rolę wiary i modlitwy w rodzinie docenia ponad 80,0% badanych. Ponad 95,0% maturzystów zamierza zawrzeć małżeństwo sakramentalne i założyć katolicką rodzinę. W ostatnim, szóstym rozdziale rozprawy przedstawiono wnioski i postulaty pastoralne. W katechezie i duszpasterstwie niezbędne jest docieranie do najgłębszych zakamarków serc młodzieży, do ich wielkoduszności i odwagi w podejmowaniu trudnych i długofalowych zobowiązań. Potrzebne jest także duszpasterstwo pomagające w uzdrowieniu i przebaczeniu.
The first chapter of the dissertation shows the Church's teaching on marriage and the family. It reveals the anthropological basis of marriage and its theological aspect, especially the sacramentality of marriage, its aims and moral requirements as well as the form and circumstances of its conclusion. Then the teaching of the Church concerning the Catholic family, which should become the domestic Church and the environment of education for love and faith, is presented. Chapters from the second to the fifth present the methodology of own research and the results of research carried out by high school graduates in the diocese of Siedlce. Over 80.0% of high school graduates very often agree with the Catholic understanding of the sacramental marriage and believe that the oath of love, faithfulness, integrity and indissolubility detaches a very important role in marriage. The role of faith and prayer in the family is appreciated by over 80.0% of the respondents. Over 95.0% of high school graduates intend to make sacramental marriages and start a Catholic family. In the last, sixth chapter of the dissertation, conclusions and postulates were presented. In catechesis and pastoral care, it is necessary to reach the deepest recesses of young people's hearts, their magnanimity and courage in making difficult and long-term commitments. Pastoral care is needed to help healing and forgiveness.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jacek Goleń
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/337
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szucki_Stosunek_maturzystow_do_malzenstwa_i_rodziny_Studium_z_duszpasterstwa_rodzin_edited.pdf2,95 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.