Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/336
Tytuł: Anthropologische und kosmische Neuwerdung im Prosawerk von Silja Walter
Tytuły równoległe: Antropologiczna i kosmologiczna koncepcja w prozie Silji Walter
Anthropological and cosmological ideas in Silja Walter's prose
Autorzy: Rzymkowska, Małgorzata
Słowa kluczowe: Silja Walter; literatura chrześcijańska; nowy człowiek; nowy świat; religious literature; new man; new world; christliche Literatur; neuer Mensch; neue Welt
Data wydania: 19-wrz-2018
Abstrakt: Silja Walter (1919-2011), helvetische Schriftstellerin und Benediktinerin, ist eine der bedeutendsten christlichen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts in der Schweiz. Die Einmaligkeit des literarischen Schaffens der dichtenden Nonne besteht darin, dass sie auf eine einzigartige Weise Spiritualität mit der Dichtkunst verbinden konnte. Ihr stark von monastischen Eigenerfahrungen profiliertes Schreiben weist gleichzeitig besondere metaphorische Kraft und kreative Tiefe auf. In ihren Prosawerken hat die Schriftstellerin ein originelles Konzept der anthropologischen und kosmischen Neuwerdung entwickelt. Die schreibende Benediktinerin begründet ihr Menschen- und Weltbild radikal von der Heiligen Schrift her. Der neue Mensch ist laut Walter ein Mensch, der seine Identität in der Beziehung mit Gott dem Schöpfer und Sinngeber entdeckt. Die Hauptidee der neuen Kosmologie von Walter besteht dagegen in der Überzeugung, dass jeder Mensch schon auf Erden an der neuen Welt, d.h. der endzeitlichen Wirklichkeit teilhaben kann. Was Walters Ausdrucksweise kennzeichnet, ist eine gewisse Unmittelbarkeit, Intensivität und Lebendigkeit. In ihrem Schreibstil ist die Verwendung von originellen, vielschichtigen Bildern besonders charakteristisch.
Silja Walter (1919-2011) jest jedną z najwybitniejszych przedstawicielek współczesnej szwajcarskiej niemieckojęzycznej literatury religijnej. Jako benedyktynka żyjąca za murami klasztoru tworzyła literaturę, która dzięki oryginalnym i poruszającym obrazom odróżniała się znacznie od tradycyjnej literatury religijnej i zyskała dużą popularność, szczególnie w Szwajcarii. W swojej twórczości, a w szczególności w utworach prozatorskich, helwecka pisarka kreuje niepowtarzalną ideę nowego człowieka i nowego porządku świata jako odpowiedź na współczesny kryzys tożsamości. Niekonwencjonalność jej koncepcji polega z jednej strony na prostocie przekazu, którego źródłem jest Pismo Święte przedstawiające historię zbawienia oraz Tradycja Kościoła, z drugiej zaś strony na aktualizacji i transformacji tradycyjnych treści oraz obrazów za pomocą innowacyjnych strategii poetyckich. Nowy człowiek według benedyktyńskiej pisarki to ten, który w swojej prostocie i autentyczności spotyka Boga i nie potrzebuje do tego ani teologii, ani filozofii. Jej idea nowego świata opierała się zaś na przekonaniu, iż życie ludzkie już tu na ziemi ma w sobie pierwiastek Nowego Jeruzalem, którego nadejście zapowiada Apokalipsa św. Jana. Jako poetka Silja Walter stawała nieustannie przed swoistym twórczym dylematem konieczności pisania o Bogu i jednoczesnej - typowej dla mistyków - niemożności opisania Absolutu za pomocą słów. Postulat nowego języka pisarka realizowała tworząc oryginalne poetyckie obrazy, szukając nieustannie nowych określeń i metafor.
Silja Walter (1919-2011) is considered one of the most distinguished authors of modern German religious literature. Being a Benedictine nun living behind the closed walls of a monastery she created art which through skilled use of original and touching imagery made itself stand apart from traditional religious literature and eventually received widespread acclaim especially in Switzerland. In her works, above all in prose, the Swiss author brings to life a unique idea of a new man and new world order as an answer to modern identity crisis. The unconventionality of her thought lies in the fact that on the one hand it is conveyed through simple means coming from the Bible and the story of the Salvation, and on the other hand in the ability to update and transform the traditional texts and imagery through a series of innovative poetic strategies. According to Walter, a new man is someone who meets God in its simplicity and authenticity and doesen’t need theology or philosophy. Her idea of a new world rests on the belief that this world itself contains an element of New Jerusalem predicted in the Book of Revelation. As a poet, Silja Walter constantly had to face an author’s dilemma consisting in the fact that she had to write about God and at the same time was unable to describe the Absolute with words. Her idea of a new language was realized by creating unique poetical images and searching for new definitions and metaphors.
Opis: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Germańskiej; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/336
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rzymkowska_Anthropologische_und_kosmische_Neuwerdung_im_Prosawerk_von_Silja_Walter_edited.pdf916,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.