Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3245
Title: Dyspozycje podmiotowe studentek sprzyjające podejmowaniu zachowań zdrowotnych
Other Titles: Personal resources conducive to making health behaviours among female students
Authors: Kulik, Agnieszka
Grądziel, Joanna
Smotrycka, Aleksandra
Keywords: zachowania zdrowotne; studentki; kobiety; dyspozycje podmiotowe; health behaviours; female students; women; personal resources
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Citation: "Polskie Forum Psychologiczne", 2018, T. 23, nr 1, s. 188-200
Abstract: Celem podjętych badań jest odpowiedź na następujące pytanie: Jakie dyspozycje podmiotowe młodych kobiet są istotnymi czynnikami ułatwiającymi podejmowanie zachowań zdrowotnych? Założono, że szczególne znaczenie dla podejmowania zachowań zdrowotnych będą miały następujące dyspozycje (zasoby) podmiotowe: samoocena, inteligencja emocjonalna i reakcja na trudności. Badania przeprowadzono na próbie 139 studentek, w wieku od 19 do 23 lat (M = 19,82, SD = 1,21). Użyto następujących metod: Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego (IZZ), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE), Skalę Samooceny SES Rosenberga i kwestionariusz Brief COPE Carvera. Dyspozycje podmiotowe sprzyjające zachowaniom zdrowotnym zostały określone za pomocą analizy regresji metodą krokową. W przyjętym modelu najistotniejsze okazały się dwa czynniki: wykorzystanie emocji w myśleniu i działaniu (β = 0,41) oraz poczucie humoru (β = 0, 23), które wyjaśniają łącznie około 25% zmienności zachowań zdrowotnych zbadanych studentek. Uzyskane wyniki pokazują, że zdolność wykorzystania emocji w działaniu oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami poprzez poczucie humoru są istotnie związane z podejmowaniem zachowań zdrowotnych.
The aim of the study is to answer the question: which personal resources of young women are important factors conducive to making health behaviour? Assumed that determinants of health behaviours can be: self-esteem, emotional intelligence and coping with stress. The study sample consisted of 139 Polish female students aged from 19 to 23 years (M = 19.82). The following methods were applied: The Catalogue of Healthy Behaviour (IZZ), The Emotional Intelligence Questionnaire (INTE), The Rosenberg Self- -Esteem Scale, Brief COPE. The resources of health behaviors were determined by means of stepwise regression analysis. The most importantresources in assumed model are: using emotions in thinking and action (β = 0.41) and coping with stress by using sense of humor (β = 0.23), which explains 25% of health behaviors variability in the examined group. This results indicate, that the ability to use emotion in action and staying in positive mood in difficult situations are associated with health behaviours.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3245
DOI: 10.14656/PFP20180112
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulik_Agnieszka_Gradziel_Joanna_Smotrycka_Aleksandra_Dyspozycje_podmiotowe_studentek.pdf802,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons