Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/322
Tytuł: Parafia prawosławna p.w. Wszystkich Świętych z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1788-1939
Tytuły równoległe: Orthodox parish of All Saints in Piotrków Trybunalski in 1788-1939
Autorzy: Majewski, Marcin
Słowa kluczowe: prawosławie; rusysfikacja; rewindykacja; stosunki etniczne; orthodoxy; Russification; revindication; ethnic relations
Data wydania: 3-lip-2018
Abstrakt: Dysertacja skupia się na przedstawieniu zmian, które w XIX i XX wieku zaszły w strukturze etnicznej i narodowościowej parafii oraz na organizacji życia społecznego i religijnego. Problemy te omówiono pod kątem ich znaczenia dla wewnętrznej konsolidacji wspólnoty prawosławnej i ochrony tej grupy wyznaniowej przed asymilacją w środowisku zdominowanym przez wyznawców innych konfesji niż prawosławie. Takie spojrzenie na dzieje piotrkowskiej wspólnoty skłoniło do postawienia kilku niezwykle istotnych problemów badawczych. Najważniejszym jest analiza procesów asymilacyjnych zachodzących wśród osiadłej w Piotrkowie greckiej wspólnoty prawosławnej. Rozprawa odpowiada na pytanie o końcowy efekt wpływu, jaki polskie środowisko wywarło na przemiany świadomościowe piotrkowskich Greków. Drugim problemem jest kwestia rusyfikacji parafii i slawizacji używanego w liturgii obrządku po 1832 roku. Kolejny problem związany jest ze stopnień interakcji zachodzących w latach 1867-1914 pomiędzy społecznością prawosławną, a przedstawicielami innych religii. Praca doktorska koncentruje się również na zmianach w strukturze narodowościowej parafii w latach 1918-1939, strukturze zawodowej ludności prawosławnej, życiu religijnym, duchowieństwie oraz przekształceniu granic parafialnych.
The dissertation presents transformations, which in the 19th and 20th centuries occurred in the ethnic and national structure of the parish and on the organization of the social and religious life. These problems were discussed under the angle of their importance for internal integration of Orthodox community and the protection of this religious group before the assimilation in the environment dominated by believers of other confessioes than the Orthodox faith. Such a look at the history of Piotrków Trybunalski Orthodox community induced for putting a few unusually substantial research problems. Most important there is analysis of assimilative processes amongst Greek Orthodox community settled in Piotrków. The dissertation is answering a question for the final effect of the influence the Polish majority exerted which on transformations of the ethnic awareness of Greeks. The second problem is the issue of Russification of the parish and the Slavization used in the liturgy of the rite after 1832. Another problem is related to the degree of interaction of the Orthodox community with representatives of other religions in 1867-1914. The doctoral dissertation also focuses on changes in the national structure of the parish in 1918-1939, the professional structure of the Orthodox population, religious life, the clergy and the transformation of parish boundaries.
Opis: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii; promotor: dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/322
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Marcin_Majewski_ Parafia_prawoslawna_p.w._Wszystkich_Swietych_z_siedziba_w_Piotrkowie_Trybunalskim.pdf6,5 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.