Polacy wobec rozwodów. Przyczyny i skutki rozpadu rodziny oraz wskazania profilaktyczne

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne
Abstract
Wzrastające przyzwolenie społeczne na łamanie normy moralnej, jaką jest nierozerwalność małżeństwa, skłania do: zbadania tego, czym jest rozwód, prześledzenia statystyk rozwodowych i określenia następstw sytuacji rozwodowej. Badania psychologiczne potwierdzają, że sprzeniewierzenie się prawu Bożemu poprzez sankcjonowane przez prawo stanowione rozpadu rodziny niesie boleśnie przeżywane skutki. Dotyczy to rozwodzących się małżonków i ich dzieci. Znaczna ich liczba, ze względu na kilkadziesiąt tysięcy rozwodów dokonywanych rocznie wskazuje na poważny problem, tak indywidualny, jak i społeczny. Wierność Bogu i troska o człowieka skłania do podjęcia działań profilaktycznych uświadamiających negatywne następstwa rozwodów i mobilizujących do większej odpowiedzialności za złożone przyrzeczenie „nie opuszczę cię aż do śmierci”. Jest to zadanie małżonków i rodziców, katechetów i duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców, doradców życia rodzinnego, przedstawicieli środków społecznego przekazu, polityków i prawników oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Zamiast akceptowania podejmowanych prób rozwiązywania nierozwiązywalnego małżeństwa wskazane jest rozwiązywanie konfliktów, uświadamianie zła rozwodów i ich negatywnych skutków, formułowanie przestróg i konkretna pomoc małżonkom.
Increasing of social acceptance for violating moral norms, which is the indissolubility of marriage, tends to explore what it is divorce, divorce statistics to trace and identify the consequences of a divorce situation. Psychological studies confirm that a betrayal of God's law by statutory law sanctioned by the breakdown of the family brings painfully effects. It applies to divorcing spouses and their children. A large number of them, because of the tens of thousands of divorces made ​​annually, indicates a serious problem, as an individual, as well as social. Faithfulness to God and care for human beings tend to take preventive measures relating to negative consequences of divorce and to mobilize to greater responsibility for promises ​​"I will not leave you until death." It is the task of the spouses and parents, catechists and pastors, teachers and educators, counselors and families, representatives of the media, politicians and lawyers and all people of good will. Instead of accepting of divorces it is very important to indicate the possibility of the solution of the conflicts, evil of divorce and its negative effects, warnings and to formulate concrete help.
Description
Keywords
rozwód, sytuacja rozwodowa, skutki rozwodów, zapobieganie rozwodom, divorce, situation of divorce, effects of divorce, divorce prevention
Citation
"Studia Warmińskie", 2012, Vol. 49, s. 197-209
ISBN