Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/312
Tytuł: The Possibility of Conducting Experiments on Animals. Moral Theologian’s Reflections
Tytuły równoległe: Dopuszczalność prowadzenia doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt. Refleksje teologa moralisty
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: eksperymenty na zwierzętach; teologia moralna; zasada 3R; 3R rule; experiments on animals; moral theology
Data wydania: 29-gru-2015
Źródło: Studia Ecologiae et Bioethicae, 2015, R. 13, nr 2, s. 107-119.
Abstrakt: Katolicka teologia moralna uznaje prawo osoby ludzkiej do wykorzystania zwierząt w zgodzie z ich naturą, kładąc nacisk na obowiązek odniesienia się do nich z wrażliwością i życzliwością. To prawo oznacza także możliwość prowadzenia eksperymentów na zwierzętach. Takie doświadczenia są dopuszczalne, jeśli spełniają szereg warunków. Wymagana jest uzasadniona nadzieja na osiągnięcie praktycznych celów. Ponadto należy ograniczyć ilość zwierząt wykorzystanych w doświadczeniu oraz dążyć do minimalizacji odczuwanego przez nie bólu i stresu. Pomiędzy tymi czynnikami powinny być także zachowane odpowiednie proporcje. Teologia moralna uwzględnia ponadto znaczenie intencji, czyli celu do którego mają być wykorzystane efekty badań. Może ona modyfikować moralną wartość doświadczenie, które ze swojej natury są dobre lub obojętne.
The Catholic moral theology acknowledges a person’s right to use animals in compliance with their nature, while putting the emphasis on the obligation to treat them with proper sensitivity and kindness. This right includes the possibility to conduct experiments on animals. Such experiments are allowed after meeting a range of conditions. Justifiable hopes for scientific development or for achieving practical goals are required. Also, the number of used animals should be limited and the pain and stress the animals feel ought to be minimized. A right balance should be maintained between those factors. Moreover, moral theology elevates the value of intentions, i.e., the objective for which the test results will be used. It can modify the moral classification of experiments, which on their own are good or neutral.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/312
ISSN: 1733-1218
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_The_Possibility_of_Conducting_Experiments_on_Animals_edited.pdfArtykuł główny150,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons