Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/298
Tytuł: Życie konsekrowane - dymaniczny akt wiary i confessio Trinitatis
Tytuły równoległe: Consecrated life – a dynamic act of faith and confessio Trinitatis
Autorzy: Paszkowska, Teresa
Słowa kluczowe: wiara; życie konsekrowane; formacja; confessio Trinitatis; faith; formation; the consecrated life
Data wydania: 2012
Wydawca: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Źródło: Roczniki Teologii Duchowości, 2012, R. 59, nr 4, s. 75-95
Abstrakt: „Jezusowe wezwanie: «przyjdź i chodź za Mną» [...] poświadcza prawdziwość i moc wiążącą aktów wiary i decyzji, które można określić mianem opcji fundamentalnej” – podkreślił Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor (nr 66). Życie konsekrowane jest w Kościele kanonicznym stanem życia dzięki „mocy wiążącej” aktów wiary i decyzji trwałych związanych z profesją rad ewangelicznych. Kryzys życia konsekrowanego wynika z kryzysu wiary i braku stałości osób powołanych. Opracowanie wskazuje na możliwość przezwyciężenia tego kryzysu przez odnowione zaangażowanie: 1) na poziomie teologii: zrozumieć dynamiczność wiary; 2) na poziomie formacji: modyfikować osobowość przez wiarę i w wierze; 3) na poziomie życia: wyznawać Boga samym życiem przemienionym (confessio Trinitatis). Refleksja opiera się na dokumentach Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, nauczaniu papieży Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz na literaturze teologicznej.
“Jesus’ call to come, «follow me» marks the greatest possible exaltation of human freedom, yet at the same time it witnesses to the truth and to the obligation of acts of faith and of decisions which can be described as involving a fundamental option” (Veritatis splendor, n. 66). Consecrated life in the Church is a canonical way of living thanks to the strength resulting from acts of faith and fromdecisions connected to the practice of evangelical advice. A crisis in consecrated life results from crisis of faith and from aluck of psychological stability of consecrated persons. This article shows several wayshow to pass over this crisis: the first way concerns the theological dimension; it consists in better understanding of the dynamism of faith; the second way concerns the spiritual formation; it consists in transforming the consecrated person in the spirit of faith; the third way is situated in life itself; it consists in confessing God as Trinity through the way of living (i.e. confessio Trinitatis). This article is based on the documents of Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, on the declarations of the Associations for the Apostleship, on the teaching of Popes Paul VI, John Paul II and Benedict XVI, and on some theological works on this matter.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/298
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Teresa_Paszkowska_Zycie_konsekrowane_dymaniczny_akt_wiary_i_confessio_Trinitatis_ed.pdfartykuł główny192,85 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons