Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/297
Tytuł: Misterium życia konsekrowanego - wyzwania i nadzieje naszych czasów
Tytuły równoległe: The mystery of consecrated life - the challenges and hopes of our time
Autorzy: Paszkowska, Teresa
Słowa kluczowe: konsekracja; misterium; powołanie; vocatio; formacja; chrystoformizacja; sacrificatio; poświęcenie; ofiarowanie się; sanctificatio; uświęcenie; consecration; mystery; vocation; devotion; devoting oneself; sanctification; formation; Christ-forming
Data wydania: 2015
Wydawca: Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, 2015, T. 14, nr 1, s. 141-158.
Abstrakt: Kluczem do odczytania misterium Kościoła i konsekracji osób przez profesję rad ewangelicznych jest w tej refleksji parabola, zastosowana do struktury konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium i do istoty konsekracji osób. Konsekrację ujęto „jako doświadczenie własne”: 1) Syna Bożego (J 10, 36: hēgiasen kai apesteilen); 2) Kościoła (wszyscy konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie; niektórzy w nowej konsekracji); 3) osoby powołanej do tego stanu. Istotę konsekracji osób sprowadzono do trzech elementów: vocatio (zweryfikowane przez Kościół); sacrificatio (odpowiedź na powołanie w formie oddania życia na służbę); sanctificatio (życie przemienione, by wymownie oddziaływało – por. VC 20). Ideał zrealizowany w Chrystusie i Kościele (różne formy dawne i nowe) stanowi wyzwanie dla współczesnych powołanych. Wyzwaniem są deformacje i kryzysy; nadzieje wiążą się z wiernością Boga, idealizmem młodych (radykalny ewangeliczny) oraz solidną formacją.
A parable, applied to the structure of the Dogmatic Constitution on the Church Lumen gentium and the essence of the personal consecration, is the key to interpret the mystery of the Church and personal consecration through the profession of the evangelical counsels. The consecration has been presented as a “proper experience”: of the Son of God (Jn 10:36 – hēgiasen kai apesteilen); of the Church (all are consecrated through the baptism and confirmation; some through a new consecration); of a person called to this state. The essence of personal consecration has been defined in three elements: vocatio (verified by the Church); sacrificatio (the response for calling, in the form of giving one’s life to ministry); sanctificatio (a life transformed to appeal in a meaningful way – cf. VC 20). The ideal fulfilled in Christ and in the Church (various historical and new forms) is a challenge for contemporary vocations. The challenge lies in the deformations, crises; the hopes are related to God’s faithfulness, the radicalism of the young (evangelical radicalism) and solid formation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/297
DOI: 10.15290/rtk.2015.14.1.10
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Teresa_Paszkowska_Misterium_zycia_konsekrowanego_wyzwania_i_nadzieje_naszych_czasow_ed.pdfartykuł główny396,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons