Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2900
Title: Świat kultury, polityki i gospodarki a wyzwania nowej ewangelizacji
Other Titles: The world of culture, politics, economy in the face of challenges of new evangelization
Authors: Fiałkowski, Marek
Keywords: nowa ewangelizacja; new evangelization; kultura; culture; polityka; politics; gospodarka; economy; Kościół w świecie; the Church in the world
Issue Date: 2011
Publisher: Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
Citation: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011, s. 207-226
Abstract: Celem artykułu jest ukazanie nowej ewangelizacji jaką powinien podjąć dziś Kościół na polu szeroko rozumianej kultury, polityki i gospodarki, które angażują siły i zdolności ludzi. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ współczesny świat – poddany procesowi sekularyzacji – kieruje się mentalnością, w której coraz mniej jest odniesień do transcendencji oraz wydaje się żyć tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Wymaga to więc od chrześcijan odwagi, by zadomowić się na nowych areopagach, znajdując adekwatne środki i metody głoszenia w tych miejscach Ewangelii. Można przyjąć, że w przypadku kultury będzie to wysiłek zmierzający do przepajania jej światłem Ewangelii, co jest procesem swoistego jej uszlachetnienia. W polityce chodzi zwłaszcza o takie jej ukierunkowanie, aby stawała się ona autentyczną służbą dobru wspólnemu. Z kolei w działalności gospodarczej skonfrontowanej z Ewangelią istotny jest człowiek, który jest twórcą, ośrodkiem i celem życia społeczno-gospodarczego.
The aim of this article is to present new evangelization that should be undertaken today by the Church in the sphere of broadly understood culture, politics, and economy, engaging people’s energy and skills. It is not an easy task since the contemporary world, subject to the process of secularization, is driven by a mentality devoid of transcendental influences, and seems to be functioning as if God did not exist. It takes a lot of courage from Christians to ease their way into the new Areopagus, finding appropriate means and methods of spreading the Gospel. It can be assumed that in the case of culture an effort should be taken to fill it with the light of the Gospel, i.e. a process of its specific refinement. The world of politics should be channeled in such a way as to become an authentic path towards common good. Finally, it is people, understood as creators, means and ends of socio-economic life, that are of essence when it comes to economic activity.
Description: teologia pastoralna
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2900
ISBN: 978-83-257-0317-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fialkowski_Marek_Swiat_kultury_polityki_i_gospodarki_a_wyzwania_nowej_ewangelizacji.pdf975,57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.