Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/287
Tytuł: Objawienie Piotrowi misji ad gentes (Dz 10-1-48). Studium egzegetyczno-teologiczne
Tytuły równoległe: Revealing to Peter the mission ad gentes. An exegetical-theological study
Autorzy: Skuras, Nikos Mikołaj Andrzej
Słowa kluczowe: Piotr; Paweł; kerygmat; Dzieje Apostolskie 10; misja; Peter; Paul; kerygma; Acts 10; mission
Data wydania: 12-cze-2018
Abstrakt: Praca dotyczy Dz 10,1-48. Chodzi o jeden z najważniejszych momentów z życia Kościoła, jakim było wprowadzenie przez Piotra pogan do Kościoła. Posiada trzy rozdziały. W pierwszym zostały podjęte zagadnienia historyczno-literackie. Delimitacja, tłumaczenie i krytyka tekstu oraz określenie kontekstu bliższego i dalszego pozwoliły uznać, że Dz 10, 1-48 to samodzielna jednostka, która pod względem filologiczno-strukturalnym oraz tematycznym stanowi punkt centralny w Łukaszowym drugim Dziele mówiącym o ewangelizacji świata. Zaproponowana przez nas struktura literacka stała się podstawą analizy egzegetycznej dokonanej w rozdziale drugim. Przypomnienie, kim był autor Dziejów Apostolskich, pomaga zobaczyć Dz 10,1-48 jako centralną część Dobrej Nowiny dla pogan o ich pełnoprawnym członkostwie w Kościele. Przeprowadzona analiza egzegetyczna Dz 10, 1-48 ukazała: bezwzględne posłuszeństwo Korneliusza i "pobożną ociężałość" Piotra; zstąpienie Ducha Świętego w połączeniu z przepowiadaniem kerygmatu; posłuszeństwo Piotra Duchowi Świętemu okazane na chrzcie pogan bez nakładania na nich wymogów Prawa. Trzeci rozdział to analiza teologiczna takich tematów jak: misja do pogan obecna już w Starym oraz uwyraźniona w Nowym testamencie, widoczna w nauczaniu Pawła i u Łukasza; kerygmat jako sposób wypełniania tej misji, widoczny u Jezusa, Pawła i Piotra; owoc głoszenia kerygmatu, jakim jest Kościół złożony z Żydów i pogan.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Nauk Biblijnych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prf. dr hab. Henryk Witczyk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/287
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mikolaj_Skuras_Objawienie_Piotrowi_misji_ad_gentes.pdf2,06 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons