Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/280
Tytuł: Naturalne uwarunkowania życia duchowego świętego Alberta Chmielowskiego
Autorzy: Matuszewski, Krzysztof Marek
Słowa kluczowe: św. Albert Chmielowski; życie duchowe; czynniki psychofizyczne; czynniki naturalne; psychophysical conditions; socio-cultural factors; spiritual life; natural conditions
Data wydania: 18-cze-2018
Abstrakt: Praca stanowi studium nad rolą czynników naturalnych (psychofizycznych oraz społeczno-kulturowych), które oddziaływały na kształt życia duchowego św. Alberta Chmielowskiego (1845-1916). Choć pierwszą przyczyną jego życia duchowego była łaska nadprzyrodzona, czynniki naturalne również w jakimś stopniu wpłynęły na sposób jej manifestacji. W przeprowadzonej analizie czynników psychofizycznych oddziałujących na życie duchowe Brata Alberta, w której wykorzystano psychologiczne modele teoretyczne (szesnastoczynnikowy model R.B. Cattella i pięcioczynnikowy model P. Costy i R. McCrae, kryteria dojrzałości osobowościowej G.W. Allporta oraz teorię dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego), wykazała ich oddziaływanie na niektóre obszary życia duchowego św. Alberta.Podobnie czynniki społeczno-kulturowe (m.in. rola środowiska rodzinnego, udział w walce zbrojnej, działalność malarska, a także oddziaływanie kultury i społeczeństwa przełomu XIX i XX w. w Polsce i na świecie) wpłynęły oddolnie na kształtowanie się sylwetki duchowej Chmielowskiego. Jego bogactwo natury (uzdolnienia artystyczne, różnorodne doświadczenia, a zwłaszcza przeżyte cierpienie) zaowocowało dzięki współpracy z łaską, głębokiemu życiu duchowemu, będącym syntezą aktywnej służby z życiem kontemplacyjnym, którego centrum stanowił Chrystus uniżony (Ecce Homo). Praca, nawiązując do aksjomatu teologicznego: „łaska buduje na naturze i ją wydoskonala”, ukazuje złożony i szeroki wpływ różnych naturalnych dynamizmów, które Bóg wykorzystuje, by rozwinąć w człowieku jego uzdolnienia, doprowadzając go do świętości.
The PhD thesis is a study of the role of natural factors (psychophysical and socio-cultural) that influenced the shape of the spiritual life of Saint. Albert Chmielowski (1845-1916). Although the first cause of his spiritual life was supernatural grace, natural factors also influenced to some extent on the way it was manifested. In the analysis of psychophysical factors affecting the spiritual life of Brother Albert, in which psychological theoretical models were used (RB Cattell’s sixteen-factor model and P. Costa’s and R. McCrae’s five-factor model, GW Allport’s criteria for personality maturity and the K. Dąbrowski’s theory of positive disintegration), showed their influence on some areas of Saint. Albert’s spiritual life. Similarly, socio-cultural factors (including the role of the family environment, participation in the armed struggle, painting activities, and the impact of culture and society at the turn of the 19th and 20th centuries in Poland and in the world) influenced spontaneously on creating Chmielowski's spiritual profile. The richness of his nature (artistic talents, various experiences, and especially experienced suffering) resulted thanks to cooperation with grace, deep spiritual life, which is a synthesis of active service with a contemplative life, the center of which was humble Christ (Ecce Homo). The PhD thesis, referring to the theological axiom: "grace builds on nature and improves it", shows the complex and wide influence of various natural dynamisms which God uses to develop human’s talents, bringing him to holiness.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Duchowości; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/280
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Matuszewski_Naturalne_uwarunkowania_zycia_duchowego_ed.pdf3,04 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons