Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/275
Tytuł: Osoba i myśl świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w formacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży. Studium pastoralno-katechetyczne
Tytuły równoległe: Person and thought of Saint Teresa of the Infant Jesus in the Christian formation of children and youth. Pastoral and catechetical study
Autorzy: Sauć, Paweł
Słowa kluczowe: formacja; wzór osobowy; św. Teresa; dzieje duszy; dzieje życia; formation; personal pattern of Saint Teresa; the history of the soul; the history of life
Data wydania: 6-cze-2018
Abstrakt: W rozdziale pierwszym pt. „Św. Teresa od Dzieciątka Jezus: jej życie, duchowość i przejawy kultu”, zarysowana zostanie ogólna sylwetka osoby świętej oraz czynników mających znaczący wpływ na jej życie. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i od Najświętszego Oblicza jest dzieckiem swoich czasów. Działanie łaski kształtujące jej życie i duchowość wpisane jest w konkretną rzeczywistość ziemską określoną czasem i przestrzenią. Ten kontekst jej życia zostanie przedstawiony wielopłaszczyznowo. Jako główne obszary tej analizy będą wyodrębnione: Francja w aspekcie politycznym i kościelnym, papiestwo, środowisko rodzinne, życie zakonne i Karmel w Lisieux. Podstawą zarysowania kontekstu Teresy będzie głównie odniesienie cech charakterystycznych tejże duchowości do wybranych elementów ówczesnej religijności, takich jak życie sakramentalne, nabożeństwa do Dzieciątka Jezus, Najświętszego Oblicza i Najświętszego Serca Jezusa, akty szczególnego ofiarowania się Bogu, nabożeństwo do Matki Bożej, a wreszcie kult świętych i misje Kościoła. Drugi rozdział pt. „Formacja chrześcijańska dzieci i młodzieży” przybliży obraz formacji dzieci i młodzieży odbywającej się poprzez wielokierunkowe wychowanie poprzez omówienie ogólnego pojęcia formacji, wprowadzając tym samym bezpośrednio do przedstawienia istoty formacji chrześcijańskiej oraz jej elementów. Ukaże również ogólny pogląd papieży, sprawujących pontyfikat w ciągu ostatnich dwóch wieków, a także zmiany jakie zaszły w podejściu do formacji chrześcijańskiej po Soborze Watykańskim II. Zostaną w nim również przedstawione również wartości chrześcijańskie. Aby były one poprawnie zrozumiane, konieczna będzie w pierwszej kolejności refleksja nad ogólnym terminem wartości. Następnie podjęta zostanie próba wyznaczenia systemu hierarchii wartości chrześcijańskich, którą człowiek formowany powinien kierować się w życiu. Przybliży on jednocześnie najistotniejsze środowiska, w których kolejno przebiega formacja. Omówiona zostanie rola rodziców, jako pierwszych katechetów dzieci, następnie uwaga będzie skupiona na istotności Kościoła jako instytucji formującej, a na końcu rozważony zostanie wpływ szkoły na formację oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Rozdział trzeci pracy pt. „Formacja chrześcijańska dzieci i młodzieży w świetle życia i twórczości św. Teresy od Dzieciątka Jezus”. Poprowadzi do poznania tego, czym w swoim życiu kierowała się św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Zaprezentuje on twórczość obejmującą wszystkie dzieła, które wyszły spod pióra Doktora Kościoła. Treść każdego z nich zostanie krótko omówiona, tak aby w ogólnym stopniu przekazać, co jest w nich zawarte. Przedstawione będzie także świadectwo jej życia oraz jego znaczenie w formacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży. Zobrazuje on również postawy przyjmowane przez Świętą zarówno w dobrych, jak i trudnych sytuacjach, które spotykały jej osobę. Podjęte zostaną również starania, aby w pełni ukazać, jaki wymiar formacyjny posiada jej twórczość i jak ważne wartości można odkryć interpretując uważnie jej dzieła. Ostatni rozdział, pt. „Św. Teresa od Dzieciątka Jezus jako wzór osobowy w formacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży” prowadzi do głównego problemu poruszonego w pracy – ukazanie osoby św. Teresy od Dzieciątka Jezus jako wzoru osobowego w formacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży. Omówione w nim, w pierwszej kolejności zostanie ogólne pojęcie wzoru osobowego, oraz jak ważne jest samowychowanie w życiu człowieka. Dodatkowo omówiona będzie rola, jaką odgrywają wzory osobowe w procesie formacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży. Niezbędne również okaże się przybliżenie cnót oraz przymiotów, które posiadała św. Teresa od Dzieciątka Jezus, które to kwalifikują ją jako właściwy wzór osobowy dla dzieci i młodzieży. Omówione także zostaną poszczególne cnoty teologiczne oraz dary Ducha Świętego, a następnie będą one przedstawione w odniesieniu do życia św. Teresy z Lisieux.
The first chapter Fri "St. Teresa of the Child Jesus: her life, spirituality and manifestations of worship", the general silhouette of the saint and the factors that have a significant impact on her life will be outlined. Saint Teresa of the Child Jesus and of the Holy Face is a child of her time. The work of grace shaping her life and spirituality is inscribed in a concrete earthly reality determined by time and space. This context of her life will be presented in a multifaceted way. The main areas of this analysis will be distinguished: France in political and ecclesiastical terms, papacy, family environment, religious life and Carmel in Lisieux. The basis for drawing Teresa's context will be mainly the reference of the characteristics of this spirituality to selected elements of contemporary religiosity, such as sacramental life, services to the infant Jesus, the Holy Face and the Sacred Heart of Jesus, acts of special offering to God, devotion to the Mother of God and finally the cult of saints and Church missions. The second chapter Fri "Christian formation of children and youth" will bring closer the image of the formation of children and youth through multi-directional education by discussing the general concept of formation, thus directly introducing the essence of the Christian formation and its elements. It will also show the general view of the popes who have held the pontificate in the last two centuries, as well as changes that have taken place in the approach to Christian formation after the Second Vatican Council. Christian values ​​will also be presented in it. For them to be understood correctly, reflection on the general term of value will be necessary first. Then, an attempt will be made to determine the hierarchy of Christian values, which a molded man should follow in life. At the same time, he will approach the most important environments in which the formation proceeds in sequence. The role of parents as the first catechists of children will be discussed, then attention will be focused on the importance of the Church as a forming institution, and finally the influence of the school on the formation and upbringing of children and youth will be considered. The third chapter of the work Fri "Christian formation of children and youth in the light of life and work of Saint. Teresa of the Infant Jesus. " He will lead you to get to know what Saint's life was in her life. Teresa of the Infant Jesus. He will present the work that covers all the works that have been published by the Doctor of the Church. The content of each of them will be briefly discussed, so as to convey in general what is contained in them. The testimony of her life and its significance in the Christian formation of children and youth will also be presented. He will also illustrate the attitudes accepted by the Saint in both good and difficult situations that have met her person. Efforts will also be made to fully show what formative dimension her creativity has and how important values ​​can be discovered by interpreting her works carefully. The last chapter, Fri "St. Teresa of the Infant Jesus as a personal model in the Christian formation of children and youth" leads to the main problem raised at work - showing the person of Saint. Teresa of the Infant Jesus as a personal model in the Christian formation of children and youth. The general concept of the personal model will be discussed in the first place and the importance of self-education in human life is discussed in it. Additionally, the role of personal patterns in the process of Christian formation of children and youth will be discussed. It will also be necessary to approximate the virtues and qualities that St. Teresa od Dzieciątka Jezus, which qualifies her as an appropriate personal model for children and young people. Individual theological virtues and gifts of the Holy Spirit will also be discussed, and then they will be presented in relation to the life of Saint. Teresa of Lisieux.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Helena Słotwińska
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/275
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sauc_Osoba_i_mysl_swietej_Teresy_od_Dzieciatka_Jezus_edited.pdf1,69 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.