Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/267
Tytuł: Metody aktualizacji antropologicznej w przepowiadaniu biskupa Ignacego Deca. Studium homiletyczne
Tytuły równoległe: Methods of anthropological revision in divine of Bishop Ignacy Dec. Homiletical study
Autorzy: Kilimnik, Paweł
Słowa kluczowe: homilia; aktualizacja antropologiczna; biskup Ignacy Dec; metody aktualizacji; homily; anthropological revision; Bishop Ignacy Dec; methods of revision
Data wydania: 13-cze-2018
Abstrakt: Dysertacja doktorska porusza zagadnienie metod aktualizacji w przepowiadaniu homilijnym. Materiałem źródłowym pracy jest 507 homilii niedzielnych wygłoszonych przez biskupa świdnickiego podczas pierwszych 10 lat posługi. Na podstawie analizy wspomnianych homilii biskupa Ignacego Deca zostały zaprezentowane cztery metody aktualizacji antropologicznej. Są to kolejno: metoda aktualizacji historiozbawczej, metoda typologiczno-identyfikacyjna, metoda akomodacji formalnej. Każda z wymienionych metod została poddana ocenie pod kątem osiągnieć współczesnej homiletyki.
Ph.D. dissertation raises the issue of methods of anthropological revision in homiletical divine. The source material of this work are 507 Sunday homilies preached by Bishop of Świdnica within first 10 years of his ministry. On the basis of the analysis of the aforementioned homilies of Bishop Ignacy Dec, four methods of anthropological revision were presented. These are, in turn: the method of history of salvation, the method of prophetic interpretation, the method of typology and identification, the method of formal accommodation. Each of these methods has been evaluated in terms of the achievements of modern homiletics.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Liturgiki i Homiletyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/267
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kilimnik_Metody_aktualizacji_antropologicznej_w_ przepowiadaniu_ biskupa_ Ignacego_ Deca_ed.pdf2,02 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.