Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/254
Tytuł: Spiritual, practical and doctrinal ecumenism in the Anglican-Roman Catholic relations in Nigeria
Tytuły równoległe: Ekumenizm duchowy, praktyczny i doktrynalny w relacjach anglikańsko-rzymskokatolickich w Nigerii
Autorzy: Eke, Vitus Chibisi
Słowa kluczowe: ekumenizm; anglikanizm; katolicyzm; dialog; ewangelizacja; ecumenism; Anglicanism; Catholicism; dialogue; evengelization
Data wydania: 23-kwi-2018
Abstrakt: Rozprawa doktorska omawia konkretne i praktyczne sposoby, w jakie Kościół katolicki w Nigerii angażuje ekumenicznego partnera (Kościół Nigerii) w duchu wzajemnego zaufania i szacunku, modlitwy i miłości, współpracy i dialogu. Relacje ekumeniczne anglikańsko-katolickie w Nigerii stanowią odpowiedź na globalne działania ekumeniczne, które mają na celu wspólne poszukiwanie widzialnej jedności Kościoła. Rozdział pierwszy śledzi historyczne tło chrześcijaństwa w Nigerii w odniesieniu do jego misyjnego postępu, wzrostu i wyzwań. W rozdziale drugim omówiono rzymskokatolickie zasady ekumenizmu, a także „cztery zasady anglikańskiego zaangażowania w ekumenizm”. Rozdział trzeci dotyczy praktycznego zastosowania zasad ekumenicznych w relacjach anglikańsko-katolickich w Nigerii. Przedstawia działalność Nigeryjskiej Komisji Anglikańsko-Katolickiej i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii, które zapewniają platformę do afektywnego i skutecznego spotkania ekumenicznego. Na podstawie faktów zbadanych w tej pracy jest pewne, że Kościół Nigerii i Kościół rzymskokatolicki w Nigerii nie osiągnęły porozumienia w niektórych kwestiach doktrynalnych. Dlatego członkowie obu Kościołów borykają się z trudnościami wynikającymi z możliwości współdzielenia Eucharystii oraz związanymi z problemem małżeństw mieszanych. Niezależnie od tego, w ciągu ostatnich 15 lat (od 2000 r.) w relacjach ekumenicznych anglikańsko-katolickich w Nigerii stopniowo powraca wzajemna miłość, zaufanie i szacunek. Zwraca się także uwagę, aby we wszystkich wysiłkach ekumenicznych utrzymywać związek między jednością a misją.
The dissertation discusses concrete and practical ways by which the Catholic Church in Nigeria actively and directly engages her ecumenical partner (Church of Nigeria) in the spirit of mutual trust and respect, prayer and charity, collaboration and dialogue. Anglican-Roman Catholic ecumenical relations in Nigeria serve as response to the global ecumenical activities that aim at common search for visible unity of the Church. Chapter one of this dissertation traces the historical background of Christianity in Nigeria with regard to its missionary progress, growth and challenges. Chapter two elaborates the Roman Catholic principles of ecumenism, as well as the “four principles of Anglican engagement on ecumenism”. Chapter three treats practical application of ecumenical principles in the Anglican-Roman Catholic relation in Nigeria. It studies the activities of the Nigeria Anglican-Roman Catholic Commission and Christian association of Nigeria which provide platform for affective and efficient ecumenical encounter. From the facts studied in this thesis, it is certain that the Church of Nigeria, Anglican Communion and the Roman Catholic Church in Nigeria have not reached agreement on some doctrinal matters. Therefore, members of the two Churches face difficulties that arise from Eucharistic sharing and mixed marriages. These notwithstanding, over the last fifteen years (from 2000) Anglican-Roman Catholic ecumenical relation in Nigeria gradually restores mutual love, trust, respect and charity. It is recommended that in all their ecumenical endeavours, the link between unity and mission has to be maintained.
Opis: Wydział Teologii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/254
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Vitus Eke_doctoral_thesis_13.02.2018_final ver._metadne.pdf1,27 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons