Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/253
Tytuł: The contemporary Catholic theology of miracles
Tytuły równoległe: Współczesna katolicka teologia cudu
Autorzy: Anozie, Casmir Ikechukwu
Słowa kluczowe: cuda; Boże Objawienie; rozpoznanie cudu; znak Boży; prawa natury; miracles; divine revelation; recognition of miracle; divine signs; laws of the nature
Data wydania: 14-maj-2018
Abstrakt: Zrąb rozprawy składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy teologicznego rozumienia cudu. W toku badań ustalono w dysertacji, że cud jest rozumiany przede wszystkim jako znak i narzędzie Bożego Objawienia, poprzez który Bóg ukazuje plan zbawienia ludzkości. Rozdział drugi traktuje o cudach, które dokonały się w czasach pobiblijnych, a które określa się mianem objawień prywatnych. W tym rozdziale została dokonana też ich klasyfikacja. Przeprowadzone badania doprowadziły do wniosku, że pod względem faktyczności (realności) wydarzenia te nie wzbudzają wątpliwości, jednakże nie zawsze jest do końca jasne, co one pociągają za sobą jako konsekwencje we współczesnej epoce. W rozdziale trzecim zostały przedstawione tzw. gwaranty, czyli kryteria pozwalające mówić o możliwości i wiarygodności cudu w kontekście jego różnego rodzaju krytyki. Zwrócono uwagę, przeciw temu krytycyzmowi, że cud należy rozpatrywać przede wszystkim w jego właściwym kontekście, a jest to kontekst teologiczny i historyczny (historiozbawczy). Przedmiotem rozdziału czwartego jest rozpoznawanie cudu i jego funkcje. Analiza tzw. spontanicznego rozpoznawania cudu i rozpoznawania teologicznego zmierzała do ustalenia kryteriów autentycznego cudu. Proces rozpoznawania cudu wymaga – zgodnie ze wskazówkami Kongregacji Nauki Wiary – dokładnego badania, zwrócenia uwagi na kwestię wiarygodności wizjonera i zawartości objawienia (przesłania). Wnioskiem końcowym rozprawy jest stwierdzenie, że pomimo krytyki cudu jako znaku i narzędzia Bożego Objawienia, są poważne racje za tym, by przyjąć możliwość i wiarygodność cudów.
The thesis is divided into four chapters. The first chapter focused on the theological understanding of miracles. First, the research established that miracles are signs and means of Divine Revelation through which God manifests his Divine plans to humanity. Chapter two dealt with the post-biblical miracles and their classifications. In other words, called private Revelations. There is no doubt about the reality of the private Revelations as the research has shown, but there is equally unhealthy stress about what they entail in this contemporary era. In chapter three, the research presented warrants for the possibility and credibility of miracles in the context of criticisms. These criticisms levelled against the possibility and credibility was addressed first, by maintaining the proper context of miraculous which is theological and historical. Chapter four considered the recognition of Miracles and their functions. With the spontaneous and theological recognitions of miracles, the research tried to establish the criteria for a genuine miracle. The process of recognition involves careful discernment, focusing on the integrity of the visionary and the content of messages as the Congregation for the Doctrine of the Faith has laid down. Despite all the criticisms levelled against miracles as signs and means of God’s manifestation, there are good reasons to accept the possibility and credibility of miracles.
Opis: Wydział Teologii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/253
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CONTEMPORARY CATHOLIC THEOLOGY OF MIRACLES_metadane.pdf1,46 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons