Stosowanie środków niepenalnych jako sposób reagowania na wykroczenia

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Przedmiotem niniejszego artykułu są: problem dotyczący możliwości stosowania środków pozakarnych jako sposobu reagowania na wykroczenia oraz ocena skuteczności takich reakcji z punktu widzenia wdrożenia sprawców wykroczeń do przestrzegania ustalonego porządku prawnego i przyjętych zasad współżycia społecznego. W związku z zastosowaniem wobec sprawcy środka pozakarnego pojawia się jednak problem dotyczący zakończenia kwestii odpowiedzialności sprawcy wykroczenia. Stąd w artykule podjęte zostały rozważania dotyczące tego, czy zastosowanie takiego środka wobec sprawcy wykroczenia kończy sprawę, czy też nadal możliwe jest wszczęcie przeciw danej osobie postępowania sądowego i wymierzenie jej określonej kary, w tym nałożenie grzywny w formie mandatu karnego.
The subject of this article is the problem regarding the use of non-criminal measures as a response to offenses, as well as an assessment of the effectiveness of such responses from the point of view of the possibility of implementing offenders to comply with the established legal order and principles of social coexistence. In connection with the non-criminal measure being applied to the perpetrator, however, there is a problem regarding the final termination of the offender’s liability. Hence, the article discusses whether the application of such a measure against the perpetrator of the offense gives the case – of its kind – “status of res judicata” or whether it is still possible to institute legal proceedings against a given person and impose a specific penalty, including imposing a fine in the form of a criminal mandate.
Предметом данной статьи являются: проблема, касающаяся возможности применения иных мер уголовно-правового характера в качестве способа реагирования на правонарушение и оценка эффективности такой реакции с точки зрения внедрения правонарушителей к соблюдению установленного правового порядка и принятых правил социального сосуществования. Однако в связи с применением иных мер уголовно-правового характера в отношении правонарушителя возникает проблема, связанная с завершением вопроса об ответственности правонарушителя. Поэтому в статье проведены рассуждения о том, заканчивается ли применение такой меры в отношении правонарушителя, или все же возможно возбуждение судебного разбирательства в отношении этого лица и назначение определенного наказания, включая наложение уголовного штрафа.
Description
Keywords
prawo, bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykroczenie, kara, środek karny, środek pozakarny (niepenalny), law, security and public order, offense, punishment, criminal mea sure, non-criminal measure (non-penal), закон, общественный порядок и безопасность, правонарушение, наказание, уголовные меры, иные меры уголовно-правового характерa
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 3, s. 335-354
ISBN