Wolność wypowiedzi i wolność wyznania w kolizji ze skutkiem śmiertelnym. Uwagi wybrane na kanwie wyroku ETPC z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Tagiyev i Huseynov v. Azerbejdżan

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Sprawa Tagiyev i Huseynov v. Azerbejdżan jest punktem wyjścia, by po raz kolejny przyjrzeć się kolizyjności wolności wypowiedzi i wolności wyznania. Zagadnienie nie jest czysto teoretyczne, a jego skutki mogą być tragiczne i nie dotyczą wyłącznie Azerbejdżanu. ETPC od kilkudziesięciu lat tworzy standardy orzekania w podobnych sprawach. Artykuł jest próbą ich zaprezentowania i zwrócenia uwagi na punkty kluczowe w procesie ważenia obu wolności oraz decydowania przez Trybunał, której z wolności dać pierwszeństwo. To prowadzi do decyzji, czy ingerencja państwa była uzasadniona i czy Konwencja została naruszona. Autorka stoi na stanowisku, że wraz z rozwojem nowoczesnych mediów o zasięgu globalnym i radykalizacji rozpowszechnianych w przestrzeni publicznej poglądów i przekonań przedstawicieli różnych grup społecznych do kolizji wolności wypowiedzi i wolności wyznania będzie dochodzić coraz częściej. ETPC proponuje w orzeczeniach konkretne wskazówki, jak w takich sprawach orzekać.
The case of Tagiyev and Huseynov v. Azerbaijan is the starting point for re-examining the collision of freedom of expression and freedom of religion. The issue is not purely theoretical, and it can have tragic effects applicable beyond Azerbaijan. The ECHR has been setting the standards for adjudicating in similar cases for several decades. The article is an attempt to present those standards and draw attention to the key points in the process of assessing the two freedoms and deciding which one should be given priority. This in turn leads to the decision whether the state interference was justified and whether the Convention was violated. The author’s position is that, along with the development of the modern global media and the radicalization of views and beliefs that are disseminated in the public sphere by members of various social groups, the collisions between freedom of expression and freedom of religion will occur more and more frequently. The ECHR sets out specific guidelines on how to adjudicate in such cases
Дело «Тагиев и Гусейнов против Азербайджана» является отправной точкой для того, чтобы вновь рассмотреть коллизию свободы выражения мнений и свободы религии. Этот вопрос не является чисто теоретическим, и его последствия могут быть трагическими и распространяются не только на Азербайджан. ЕСПЧ устанавливает стандарты в такого рода делах на протяжении нескольких десятилетий. Эта статья является попыткой представить их и привлечь внимание к ключевым моментам в процессе «взвешивания» обеих свобод, а также в процессе принятия решений Судом, в отношении признания приоритетности одной из свобод. Это приводит к принятию решения о том, было ли вмешательство государства оправданным и была ли нарушена Конвенция. Позиция автора заключается в том, что по мере развития современных глобальных СМИ и радикализации взглядов и убеждений различных социальных групп, распространяемых в публичном пространстве, все чаще будут вступать в коллизию свобода выражения мнения и свобода религии. ЕСПЧ в постановлениях предлагает конкретные указания о том, как выносить решения по таким делам.
Description
Keywords
wolność wypowiedzi, wolność wyznania, Europejski Trybunał Praw Człowieka, kolizja wolności, freedom of expression, freedom of religion, European Court of Human Rights, collision of freedom, свобода выражения мнений, свобода религии, Европейский суд по правам человека, коллизия свобо
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 1, s. 111-143
ISBN