Kapitał społeczny elementem konstytutywnym bezpieczeństwa publicznego

Abstract
Szukając nowych rozwiązań dla starych problemów, zwraca się uwagę na takie znaczące dla dobrego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa kwestie jak sieci powiązań międzyludzkich, zaufanie czy normy. Pojęcie kapitału społecznego jest używane już od kilku dekad do opisu i wyjaśniania fenomenu zmian w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, zaistniałych w wyniku transformacji społeczno-ekonomicznej. Odnosi się ono również do sfery działań obejmujących m.in. budowanie partnerskich i demokratycznych relacji we wspólnotach lokalnych, w których kapitał społeczny stanowi podstawę trwałych sieci społecznego zaangażowania zaufania i wzajemności. Celem prezentowanego artykułu jest próba przedstawienia korzyści wynikających z posiadania przez wspólnotę lokalną zasobów kapitału społecznego, jak również wskazanie jego pozytywnego oddziaływania na bezpieczeństwo publiczne.
When looking for new solutions to the old social problems, people pay attention to important issues for the good functioning of today’s society, including interpersonal relations, trust, or standards. The term “social capital” has been used for several decades to describe and explain social and political as well as economic changes that took place as a result of the social and economic transformation. It also refers to activities including, among others, the creation of partnerships and democratic relations in local communities in which the social capital forms a basis of permanent networks of social involvement, trust, and mutuality. The purpose of this article is to present the benefits of the local community arising from social capital resources and their positive impact on public safety.
Description
Keywords
kapitał społeczny, zaufanie, bezpieczeństwo publiczne, zasady życia społecznego, social capital, trust, public security, principles of social life
Citation
"Studia i Analizy Nauk o Polityce", 2021, nr 2, s. 77-90; 91-104
ISBN