Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1963
Title: Duszpasterstwo rodzin wsparciem rodziców w wychowaniu
Other Titles: Pastoral Care of Families as a Support of Parents in the Upbringing
Authors: Goleń, Jacek
Keywords: duszpasterstwo rodzin, wspieranie rodziców, wychowanie seksualne, wychowanie religijne, wychowanie moralne, wychowanie do miłości i małżeństwa; pastoral care of families; support of parents; sexual education; religious education; moral education; education for love and marriage
Issue Date: Jun-2019
Citation: "Roczniki Teologiczne” 2019, T. LXVI, z. 6, s. 177-192
Abstract: Wychowanie człowieka i duszpasterstwo rodzin mają wspólne korzenie w Bożej pedagogii miłości. Wspólnie pomagają one człowiekowi wejść na drogę dobra wpisanego w jego serce przez Stwórcę. Wychowanie w rodzinie jest uprzywilejowanym miejscem realizacji Bożego zamysłu miłości – głoszenia ewangelii życia i miłości. W dziele tym małżonkowie chrześcijańscy działają w oparciu o mandat Kościoła, ale potrzebują też eklezjalnego wsparcia w całym procesie i w różnych wymiarach wychowania. Szczególnymi obszarami wsparcia rodziców ze strony kościelnego duszpasterstwa jest pomoc w wychowaniu seksualnym, religijnym i moralnym oraz wychowaniu do miłości, małżeństwa i życia w rodzinie. Duszpasterstwo rodzin pomaga także dorastającej młodzieży i młodym dorosłym w samowychowaniu oraz formacji uzupełniającej i korygującej oddziaływania rodziny pochodzenia oraz współczesnych wpływów kulturowych.
Abstract: The upbringing of a person and the pastoral care of families have a common root in God's pedagogy of love. Together, they help a person to enter onto the path of goodness inscribed into his or her heart by the Creator. Child-raising in the family is a privileged place for the realization of God's plan of love - proclaiming the gospel of life and love. In this work, Christian spouses act on the basis of the Church's mandate, but they also need ecclesial support throughout the process and in the various dimensions of child-raising. Particular areas in which parents need support through the pastoral care of the Church include help in sexual, religious and moral education as well as in raising children for love, marriage and family life. The pastoral care of families also helps adolescents and young adults in self-education and formation to supplement and correct the influence of the family of origin and contemporary cultural influences.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1963
DOI: 10.18290/rt.2019.66.6-11
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golen_Jacek_Duszpasterstwo_rodzin_wsparciem_rodzicow_w_wychowaniu.pdf303,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons