Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1958
Title: Aktywność społeczna i kulturowa kobiet wiejskich na Podkarpaciu i jej środowiskowe uwarunkowania
Other Titles: The social and cultural activity of rural women in the Subcarpathian and its environmental conditions
Authors: Dworakowska, Joanna
Keywords: aktywność społeczna; aktywność kulturowa; kobieta wiejska; Podkarpacie; środowisko lokalne; social activity; cultural activity; rural women; culture; Subcarpathian; local enviroment
Issue Date: 8-Dec-2021
Abstract: Przedmiotem badań przedstawionej rozprawy doktorskiej jest aktywność społeczna i kulturowa kobiet wiejskich na Podkarpaciu i jej środowiskowe uwarunkowania. Problematyka ta usytuowana jest na gruncie pedagogiki społecznej, Główny problem badawczy rozprawy zawierał się w pytaniu: Jaki jest związek pomiędzy branymi pod uwagę uwarunkowaniami środowiskowymi a wytypowanymi aspektami aktywności społecznej i kulturowej kobiet wiejskich na Podkarpaciu? Przyjęto hipotezy mówiące o istotnych związkach pomiędzy tymi zmiennymi. W badaniach posłużono się strategią ilościową, typem badań weryfikacyjnych. zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy użyciu techniki ankietowania. Zastosowanym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział ogółem 400 mieszkanek wsi. Postawione hipotezy poddano weryfikacji empirycznej przy zastosowaniu narzędzi statystycznych. W efekcie większość stawianych hipotez została potwierdzona.
The subject of the study presented in the doctoral dissertation is the social and cultural activity of rural women in the Subcarpathian voivodeship and its environmental conditions, based on social pedagogy. The main research problem was in the question: what is the relationship between the environmental considerations taken into account and the selected aspects of social and cultural activity of rural women in Subcarpathia? Hypotheses have been adopted about the important links between these variables. The studies used a quantitative strategy, a type of verification study. The diagnostic survey method was used, using a polling technique. The research tool used was the author's survey questionnaire. A total of 400 villagers took part in the survey. The hypotheses were empirically verified using statistical tools. As a result, most of the hypotheses have been confirmed.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Franciszka Wawro, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1958
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dworakowska_Joanna__Aktywnosc_spoleczna_i_kulturowa_kobiet_wiejskich.pdf5.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons