Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1853
Title: Tierra andaluza como Maja Dolorosa. O podmiotowości kompozytorów chrześcijańskich doby Restauracji (Pedrell, Albeniz, Granados, Falla)
Other Titles: Tierra anadaluza como Maja Dolorosa. On the subjectivity of Spanish composers of the Restoration period (Pedrell, Albeniz, Granados, Falla)
Authors: Błażejczyk, Anna
Keywords: historia Hiszpanii; XIX wiek; XX wiek; Andaluzja; Felipe Pedrell; Isaac Albéniz; Enrique Granados; Manuel de Falla; history of Spain; Andalusia; tożsamość narodowa; national identity
Issue Date: 29-Oct-2021
Abstract: Dysertacja prezentuje interdyscyplinarne ujęcie tematu. Celem rozprawy jest synteza wiedzy różnych dyscyplin (historii, historii kultury, iberystyki, muzykologii), pozwalająca rozwiązać główny problem badawczy - paradoks tożsamości grupy hiszpańskich kompozytorów doby Restauracji (1874-1923), określonych terminem hiszpańskiej szkoły narodowej; F. Pedrella, I. Albeniza, E. Granadosa i M. de Falla. Proces badania dotyczy określenia determinantów pozwalających wyjaśnić podmiotowość i tożsamość artystyczna grupy w relacji regionalizm - narodowość. Podmiotem pracy jest grupa kompozytorów muzyki klasycznej urodzonych i działających w Katalonii w okresie Restauracji, którzy poprzez własną twórczość, podmiotowość określili i związali z dziedzictwem regionu Andaluzji. Przedmiotem i tematem badania są zjawiska, procesy kształtujące motywacje i postawę artystów w oparciu o ich biografie oraz dorobek twórczy zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i całej grupy. Praca ma charakter syntezy strukturalno-genetycznej. Składa się z części A i B. Część A stanowi tło historyczno-kulturowe tematu. Poświęcona jest dziejom Andaluzji oraz andaluzyjskiemu ruchowi kulturalno-narodowemu do 1923 r. Zawiera zarys historii regionu od starożytności do 1874 r., oraz historyczną charakterystykę okresu Restauracji w Hiszpanii. Część B prezentuje cztery filary podmiotowości kompozytorów hiszpańskich doby restauracji - Pedrella, Albeniza, Granadosa, de Falli. Na bazie rysu historycznego XIX-wiecznej muzyki hiszpańskiej ukazuje w twórczości poszczególnych kompozytorów cztery , zdefiniowane w części A, elementy tożsamości regionu.
The dissertation presents an interdisciplinary approach to the topic. The aim of this work is the synthesis and knowledge of various disciplines (history, history of culture, Spanish philology, musicology) that allows to solve the main research problem - an identity paradox of a Spanish composers group of the Restoration period (1874-1923), named the Spanish national school: F. Pedrell, I. Albeniz, E. Granados and M. de Falla. The research process is defining determinants to explain the subjectivity and artistic identity of the group in the relationship of regionalism - nationality. The subject of the doctoral thesis is a group of classical music composers - musicians born and active in Catalonia during the Restoration period, who through an artistic creativity, their own subjectivity defined and associated with the cultural heritage of the Andalusian region. The work has a character of structural-genetic synthesis. It consists of two parts A and B. Part - a historical and cultural background of the topic - is devoted to the history of Andalusia and the Andalusian cultural and national movement until 1923. It contains an outline of the history of the region from antiquity to 1874, and the historical characteristics of the Restoration period in Spain. Part B analyzes four pillars of Spanish composers' subjectivity in the Restoration period (Pedrell, Albeniz, Granados, Falla). Based on the historical outline of nineteenth-century Spanish music, it reveals four elements of the Andalusian region's identity - defined in Part A - in the work of individual composers.
Description: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Barbara Anna Obtułowicz, prof. UP; dr hab. Ewa Krystyna Kulak, UWr
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1853
Appears in Collections:Review of European and Comparative Law, 2020, Vol. 41, No 2
Rozprawy doktorskie (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANNA_BLAZEJCZYK_Tierra_andaluza_como_Maja_Dolorosa.pdf6.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.