Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Niniejszy książka zawiera siedem artykułów dotyczących różnych aspektów propagandy, zarówno w jej ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Tematy artykułów ułożyły się (chociaż nierównomiernie) w dwa podstawowe zakresy – historyczny (przeważający – pięć tekstów) oraz współczesny (dwa teksty). Z różnych względów przeważa tematyka związana z propagandą jako narzędziem sprawowania władzy w systemach niedemokratycznych (sześć artykułów). Tylko ostatnia z zamieszczonych w tomie prac dotyczy elementów języka politycznego stosowanego we współczesnych państwach demokratycznych. Wspomniane dysproporcje można uzasadnić nie tylko zakresem prac badawczych podejmowanych przez poszczególnych autorów, lecz również znaczeniem doświadczeń przeszłości dla percepcji i oceny współczesnego przekazu propagandowego. Wszystkie jednakże publikacje łączy podstawowy element – kwestia roli i znaczenia propagandy jako jednego z zasadniczych czynników służących kreacji oraz reprodukcji różnych reżimów politycznych. Publikowane prace ukazują między innymi podobieństwo używanych przez poszczególnych dysponentów władzy – bez względu na typ ustroju – strategii oraz metod tworzenia pożądanego obrazu rzeczywistości.
This book contains seven articles dealing with various aspects of propaganda, both in its historical and contemporary perspectives. The topics of articles were arranged (although unevenly) in two basic groups – historical (predominant – five texts) and contemporary (two texts). For various reasons, the predominant theme is related to propaganda as a tool for exercising power in undemocratic systems (six articles). Only the last work in this volume concerns the elements of a political language used in modern democratic states. These disproportion can be justified not only by the scope of research carry out by individual authors, but also by significance of the past experiences for the perception and evaluation of contemporary propaganda messages. However, all the articles have one basic element in common – the question of the role and significance of propaganda as one the essential factors in creation and reproduction of various political regimes. Published in this volume works show, among other things, the similarity of the strategies and methods used by the various rulers – regardless of the type of regime – to create the desire image of reality.
Description
Keywords
propaganda, propaganda polityczna, edukacja, systemy polityczne, polityka historyczna, political propaganda, education, political systems, history politics
Citation
ISBN
978-83-7702-996-1