Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1821
Title: Internet jako przestrzeń relacji społecznych - szanse, ograniczenia, perspektywy
Authors: Siemieniecka, Dorota
Szabłowska-Zaremba, Monika
Keywords: komunikacja; humanistyka cyfrowa; cyberbullying; sharenting; teatr; reklama; edycja; communication; digital humanities; cyberbullying; sharenting; theater; advertisement; edition
Issue Date: 30-Sep-2021
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Książka stanowi przemyślany zbiór artykułów stworzonych na kanwie wystąpień konferencyjnych młodych badaczy. Całość składa się z trzech odrębnych części, z których każda dotyczy innej tematyki. Pierwsza z nich, Kultura w sieci, dotyka tematyki slamów poetyckich, pamiętnikarstwa internetowego, teatru online oraz trendów we współczesnej reklamie. Druga część, Nowe formy komunikacji społecznej, skupia się na zagadnieniach teleopieki i e-mediacji. Ostatnia, Zjawiska patologiczne w Internecie, to zbiór rozważań na temat sharentingu, cyberbullyingu, prób suicydalnych i szeroko rozumianych ograniczeń komunikacji. Publikacja ta jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników Internetu, którzy są zainteresowani nie tylko tematyką zagrożeń płynących z przestrzeni wirtualnej, ale również jej aspektem artystycznym i społecznym. Młodzi badacze, których artykuły składają się na niniejszą publikację, mają świadomość tego, że Internet jest przestrzenią o zróżnicowanym charakterze, który wymaga nieustannych badań. Książka zawiera przegląd aktualnej literatury poświęconej omawianej problematyce, która może stanowić punkt wyjścia do pogłębionej analizy tematu.
The book is a well-thought-out collection of articles based on conference presentations made by young researchers. The whole consists of three separate parts, each of which refers to a different topic. The first of them, Culture on the Web, refers to poetry slams, internet journalism, online theater and trends in advertisement. The second part, New Forms of Social Communication, focuses on the issues of telecare and e-mediation. The last one, Pathological phenomena on the Internet, is a collection of considerations on sharenting, cyberbullying, suicidal attempts and broadly understood limitations of communication. This publication is intended for all Internet users who are interested not only in the subject of threats from virtual space, but also in its artistic and social aspects. The young researchers whose articles make up this publication are aware that the Internet is a space of a diverse nature that requires constant research. The book contains an overview of the current literature associated with the discussed issues, which may be a starting point for an in-depth analysis of the topic.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1821
ISBN: 978-83-8061-976-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siemieniecka_D_Szablowska-Zaremba_M_-_Internet_jako_przestrzeń_relacji_społecznych.pdfKsiążka1,9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons