Wybrane aspekty postępowania arbitrażowego. Prace studentów Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-09-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Problematyka arbitrażu tak krajowego, jak i międzynarodowego jest dość dobrze opracowana w doktrynie prawnej. Tym niemniej można znaleźć obszary badawcze, które wymagają nowego spojrzenia i pogłębionego zastanowienia. Kwestie te były przedmiotem dociekań członków Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych powstało siedem interesujących opracowań dotyczących głównie arbitrażu międzynarodowego. Autorzy w dużej mierze skupili się na zagadnieniach dotyczących postępowania arbitrażowego, jednakże monografia zawiera również opracowania wprowadzające, których tematyka opiera się na analizie podstaw prawnych arbitrażu krajowego oraz międzynarodowego. Pozostałe teksty przedstawiają zagadnienia szczegółowe, a także dogłębnie podkreślają różne a zarazem sprzeczne stanowiska doktryny i judykatury. Zbiór opracowań jest efektem przeprowadzonych badań i dyskusji członków Koła Naukowego pod kierownictwem prof. dra hab. Bronisława Sitka w związku z czym poza istotnym znaczeniem tematyki w szczególności dla prawa gospodarczego, również reprezentuje wysoki poziom merytoryczny.
The issues of domestic and international arbitration are quite well described in the legal doctrine. Nevertheless, research areas can be found that require a new perspective and in-depth reflection. These issues were the subject of inquiries by members of the Scientific Society of Comparative Legal Studies at SWPS University of Humanities and Social Sciences in Warsaw. As a result of the conducted research work, seven interesting studies were created, mainly concerning international arbitration. The authors largely focused on issues related to arbitration proceedings, however, the monograph also contains introductory studies, the subject of which is based on the analysis of the legal foundations of domestic and international arbitration. The remaining texts present detailed issues, as well as in-depth emphasize the different and at the same time contradictory positions of the doctrine and judicature. The collection of studies is the result of research and discussions by members of the Scientific Society under the supervision of prof. dr hab. Bronisław Sitek, therefore, apart from the significant importance of the subject, in particular for economic law, it also represents a high substantive level.
Description
Keywords
postępowanie arbitrażowe, arbitraż krajowy, arbitraż międzynarodowy, opodatkowanie arbitrów, postępowanie postarbitrażowe, skarga o uchylenie wyroku, postępowanie remisyjne, uznanie wyroku sądu polubownego, niewypłacalność strony, arbitration proceedings, domestic arbitration, international arbitration, taxation of arbitrators, post-arbitration proceedings, petition to set aside an award, tie-in proceedings, recognition of an arbitration award, insolvency of the party
Citation
ISBN
978-83-8061-971-5