Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1811
Title: Un salterio manoscritto di provenienza olivetana in Polonia
Other Titles: The handwritten Psalter of the olivetan provenance in Poland
Rękopiśmienny psałterz proweniencji oliwetańskiej w Polsce
Authors: Wiśniewski, Piotr
Keywords: psałterz; oliwetanie; salterio; Psalter; manoscritto; manuskrypt; Monte Oliveto; officium divinum; olivetani; Łódź; Polonia; codice olivetano; Museo del Duomo di Chiusi; miniature; Convento di Santa Maria di Baggio; Yale; graduale; antiphonario; differenziali; olivetans; Muzeum Archidiecezji Łódzkiej; olivetan manuscripts; graduale olivetano ms. 1184; scriptorium; Congregatio Sanctae Mariae Montis Oliveti; Quarto; Tanzenberg; Ląd nad Wartą
Issue Date: 30-Jun-2021
Publisher: Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL
Citation: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 115 (2021), s. 511-524
Abstract: L'articolo presenta i risultati della ricerca sul Salterio manoscritto, di provenienza olivetana, conservato nel Museo dell'Arcidiocesi di Łódź. L'autore fornisce una descrizione sintetica del codice, verifica il momento della sua creazione, specifica l'area geografica in cui è stato scritto e indica il luogo ipotetico del suo utilizzo. Alla luce di un'analisi comparativa del Salterio con altri manoscritti olivetani, dimostra che è stato scritto da un olivetano che era anche l'autore delle decorazioni del codice. La parte finale dell'articolo ha un tentativo di spiegare la migrazione del Salterio dall'Italia in Polonia.
The article presents the results of research on the book of the handwritten Psalter of the olivetan provenance, stored in the Museum of the Archdiocese of Łódź. The author provides a synthetic description of the code, verifies the time of its origin, specifies the geographical area in which it was written and indicates the hypothetical place of its use. In the light of a comparative analysis of the Psalter with other olivetan manuscripts, it proves that it was written by an olivetan who also made the decorations of the codex. The final part of the article is an attempt to explain the migration of the Psalter from Italy to Poland.
Artykuł prezentuje wyniki badań nad księgą rękopiśmiennego Psałterza proweniencji oliwetańskiej przechowywanego w Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Autor podaje syntetyczny opis kodeksu, weryfikuje czas jego powstania, precyzuje obszar geograficzny, w którym został on napisany oraz wskazuje hipotetyczne miejsce jego użytkowania. W świetle analizy porównawczej Psałterza z innymi rękopisami oliwetańskimi dowodzi, że napisał go oliwetanin będący również autorem dekoracji kodeksu. Końcowa część artykułu jest próbą wyjaśnienia migracji Psałterza z Włoch do Polski.
Description: Wyrażam podziękowanie ks. Kamilowi Pozorskiemu SDB za pomoc w nawiązaniu kontaktów z włoskimi oliwetanami, środowiskiem naukowym Uniwersytetu w Padwie (prof. Giordana Mariani Canova) oraz cenne wskazówki i informacje dotyczące wyjaśniania migracji Psałterza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1811
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wisniewski_Piotr_Un_salterio_manoscrittodi_provenienza_olivetana_in_Polonia.pdf664.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons