Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1804
Title: Odnowa charyzmatyczna w Kościele katolickim w Polsce po II Soborze Watykańskim
Authors: Samiczak, Paweł
Keywords: odnowa charyzmatyczna; charyzmaty; petekostalizm; dary duchowe; charismatic renewal; charism; penetecostalism; spiritual gifts
Issue Date: 22-Sep-2021
Abstract: W niniejszej pracy podjęty został problem badawczy, który można wyrazić w pytaniu: jak w kontekście wielowiekowej nauki Kościoła o charyzmatach ukształtowało się życie charyzmatyczne we wspólnotach wiernych i w posłudze duszpasterskiej w Kościele katolickim w Polsce po II Soborze Watykańskim oraz jakie szanse i zagrożenia są związane z posługą charyzmatyczną? Na początku została podjęta próba analizy procesu rozwoju darów duchowych w historii Kościoła. Następnie przeprowadzona została refleksja nad dokumentami II Soboru Watykańskiego oraz nauczanie poszczególnych papieży z okresu posoborowego oraz analiza innych posoborowych dokumentów, które zostały wydane przez różne instytucje kościelne, jak również przez episkopaty poszczególnych krajów świata. Następnie została ukazana dynamika różnorodnych charyzmatów. Dodatkowo ukazana została istota i funkcjonowanie Szkół Nowej Ewangelizacji, oraz poczyniona została refleksja nad fenomenem Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Ostatecznie zgromadzone źródła zostały przeanalizowane w kontekście ciągłości historycznej refleksji nad zjawiskiem charyzmatów. Został także ukazany i poddany ocenie teologicznej termin pentekostalizacji.
This work deals with a research problem that can be expressed in the question: how did the charismatic life in the communities of the faithful and in the pastoral service in the Catholic Church in Poland after the Second Vatican Council, and what opportunities and threats are associated with the ministry in the context of the centuries-old teaching of the Church about charisms? charismatic? A the beginnig an attempt was made to analyze the process of the development of spiritual gifts in the history of the Church. Then, a reflection was carried out on the teaching of individual popes from the post-conciliat documents that were issued by various church institutions, as well as by the episcopates of individual countries of the world. Then the dynamics of the various chaisms were shown. In addition, the essence and functioning of the Schools of the New Evangelization were presented, a a reflection was made on the phenomenon of Holy Masses with prayers for healing and deliverance. Ultimately, the sources collected were analyzed in the context of the phenomenon of charisms. The term of pentecostalization was also shown and subjected to theological evaluation.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Przemysław Kantyka
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1804
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
samiczak_paweł_odnowa charyzmatyczna.pdf1,56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons