Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1787
Title: Od dzieci trzeba zacząć. Programy integralnego wychowania według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
Other Titles: It is from the children that one must begin. Programmes of integral education according to the pedagogical concept of Bl. Edmund Bojanowski
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: dzieci, młodzież, rodzina, program, opieka, integralne wychowanie, formacja , profilaktyka, koncepcja Edmunda Bojanowskiego; children, youth, family, programme, care, integral education, formation, prevention, Edmund Bojanowski's conception
Issue Date: 2012
Publisher: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP
Abstract: Edmund Bojanowski stworzył dynamiczny, spójny system pomocy dziecku i rodzinie o szerokim i zintegrowanym zakresie działania, w którym wychowanie jest elementem zasadniczym. Ten system wsparcia, oparty na modelu rodzinnym, sprawdził się i ewaluował w zmieniających się warunkach, zachowując swą tożsamość w celach i istocie prowadzonych działań. Ciągłe odkrywanie aktualności myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego pozwala na stworzenie programów wychowania, formacji, profilaktyki, współpracy z rodzinami dzieci i młodzieży wspieranych w ich integralnym rozwoju i formacji religijnej. Podstawowym dla innych jest program wychowania przedszkolnego, ze względu na specyfikę wczesnego wychowania jako procesu budowania fundamentu dla całego życia osoby. Ideą przewodnią i celem wszystkich programów jest integralne wychowanie dzieci i młodzieży we współpracy z rodziną, budowanie wspólnoty osób. Zebranie ich w jednej publikacji ma również wymiar integralny.
Edmund Bojanowski created a dynamic, coherent system of support for the child and family with a wide and integrated scope of action, in which upbringing is an essential element. This system of support, based on the family model, has proved its worth and has evolved in changing conditions, maintaining its identity in the aims and essence of its actions. The constant discovery of the actuality of the pedagogical thought of E. Bojanowski allows the creation of programmes of upbringing, formation, prevention, cooperation with the families of children and youth supported in their integral development and religious formation. Basic for others is the programme of pre-school upbringing, because of the specificity of early upbringing as a process of building the foundation for the whole life of a person. The guiding idea and goal of all programmes is the integral upbringing of children and young people in cooperation with the family, building a community of persons. Bringing them together in one publication also has an integral dimension.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1787
ISBN: 978-83-929442-5-6
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Od dzieci_okladka.jpg594,61 kBJPEGView/Open
Opiela_Od_dzieci_trzeba_zaczac.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons