Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1781
Title: Accident Compensation System – jako przykład systemu naprawienia szkody na osobie w Nowej Zelandii – wybrane zagadnienia w ujęciu historycznym
Authors: Biały, Aneta
Keywords: naprawienie szkody; szkoda na osobie; wypadek przy pracy; zdarzenie drogowe; compensation; personal injury; accident at work; traffic incident
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 3, s. 7-20
Abstract: Problematyka przedstawiona w niniejszym opracowaniu ma charakter historyczny i stanowi wstęp do kolejnych opracowań szczegółowych. Jej celem jest przedstawienie zarysu kształtowania się systemu naprawienia szkody na osobie doznanej przede wszystkim w związku z wykonywaniem pracy lub uszkodzeniem ciała będącego następstwem zdarzenia drogowego w Nowej Zelandii. Nie są to oczywiście jedyne sytuacje uzasadniające wystąpienie przez poszkodowanego z roszczeniem o wypłatę świadczeń, ale z całą pewnością stanowiące kategorię centralną. W opracowaniu wskazano na kontekst historyczny, ponieważ nie pozostaje on bez znaczenie na kształt regulacji obecnej. Zasadniczo należy stwierdzić, że przyjęte w 1972 roku rozwiązania, chociaż na zmieniane na przestrzeni lat, zachowały swoją podstawę na której system (Accident Compensation System) opiera się do dnia dzisiejszego.
The issues presented in this study are of historical nature and constitute an introduction to the subsequent detailed research. Its purpose is to present an out­line of the development of a compensation system for a person suffered primarily in connection with the performance of work or personal injury resulting from a road accident in New Zealand. These are, of course, not the only situations jus­tifying a claimant’s claim for payment of benefits, but they are certainly a central category. The study indicates the historical context because it is not without signifi­cance for the shape of current regulations. Basically, it should be noted that the framework adopted in 1972, although changed over the years, has underlain the contemporary Accident Compensation System.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1781
DOI: https://doi.org/10.31743/sp.8880
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biały_Accident_Compensation_System.pdf303,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons