Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1742
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOtrębski, Wojciech-
dc.contributor.authorRożnowski, Bohdan-
dc.date.accessioned2021-06-15T09:24:10Z-
dc.date.available2021-06-15T09:24:10Z-
dc.date.issued2008-12-30-
dc.identifier.isbn978-83-924611-6-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1742-
dc.description.abstractDynamicznie zmieniający się współczesny rynek pracy stanowi obszar wielu działań mających na celu wspieranie zatrudnienia szczególnie tych osób, które mają małe szanse na podjęcie pracy . Skuteczne oddziaływanie w tej dziedzinie wymaga oparcia się na rzetelnej diagnozie potrzeb osób wymagających pomocy i uwarunkowań, w jakich będzie ona realizowana . Starannie prowadzone bada- nia naukowe mogą niewątpliwie takiej wiedzy dostarczyć . Rok 2007 ogłoszony był Europejskim Rokiem Równych Szans, czyli czasem szczególnego zainteresowania i realizacji działań skierowanych w stronę grup marginalizowanych . Od wielu dziesiątków lat zalicza się do nich także osoby z niepełnosprawnością . Obserwacja różnych analiz wskazuje jednoznacznie, iż jednym z obszarów, w którym mamy do czynienia z dość widoczną dyskrymi- nacją osób niepełnosprawnych jest ich aktywność zawodowa . Osoba niepełnosprawna jako jeden z uczestników rynku pracy w wielu sytu- acjach pozbawiona jest równego dostępu do zatrudnienia oraz odpowiedniego do potrzeb wsparcia w jego pozyskaniu i utrzymaniu . Nierzadko spotyka się też z bardzo negatywnymi postawami społecznymi zarówno pracodawców, jak i pracowników sprawnych . Poszukując możliwości zmiany tej niekorzystnej sytuacji osób niepełnosprawnych Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw w Lublinie przygotował i zrealizował projekt w ramach programu EUROPEJSKI ROK RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH (ERRSW) 2007 . Niniejsza książka jest efektem badawczej części projektu, która pozwoliła na rozpoznanie i opisanie wzajemnego spostrzegania się przez poszczególnych uczest- ników rynku pracy (pracownik z niepełnosprawnością, pracownik sprawny i pra- codawca) oraz wynikających z tych spostrzeżeń stereotypów jako jednej z głów- nych przyczyn niepowodzeń w realizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych . Projekt realizowany był przez zespół psychologów – naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pracowników i wolontariuszy Instytutu Rynku Pra- cy pod kierunkiem Konrada Konefała . Nad prawidłowością analiz statystycznych czuwał Grzegorz Wiącek z Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL . Książka składa się z czterech rozdziałów . Dwa pierwsze przybliżają podsta- wy teoretyczne prowadzonych badań . Trzeci rozdział wyjaśnia metodologię, prezentuje grupę i zastosowane metody . Natomiast w czwartym rozdziale szczegółowo opisane są uzyskane wyniki . Całość pracy kończą wnioski z badań i spis bibliograficzny .pl
dc.description.sponsorshipProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznejpl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Stawpl
dc.relationPublikacja opracowana w ramach projektu: „Równe szanse w pracy”, realizowanego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkichpl
dc.subjectpracodawcy osób niepełnosprawnych, rynek pracypl
dc.titleSytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Badania percepcji pracodawców, pracowników i poszukujących pracypl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otrebski_Roznowski_Sytuacja_psychologiczna.pdfKsiążka1,04 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.