Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1723
Title: Proposals of Inculturation in Liturgical Music in Poland
Authors: Wiśniewski, Piotr
Keywords: inculturation; liturgy; liturgical music;; popular music; Polish Church tradition; inkulturacja; liturgia; muzyka popularna; muzyka liturgiczna; pluralizm kulturowy
Issue Date: 2021
Publisher: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Citation: „Teologia i Człowiek” 2021, 53, nr 1, s. 115-134
Abstract: In recent years, the music performed as part of the liturgy has been attracting an increasing amount of criticism. Many attempts have been made to introduce various substitutes for true musical art into the liturgy, including popular music. The author of the article is critical of relativism in art and asks about the limits of liturgical-musical liberalism, pointing to the dangers of misunderstanding inculturation. Considering the deeply rooted traditions of the Polish Church, he offers specific proposals for inculturation in liturgical music, in the liturgy and during services or devotions.
W ostatnich latach narasta coraz więcej zastrzeżeń w stosunku do muzyki liturgicznej. Podejmuje się wiele prób wprowadzania do liturgii różnych substytutów prawdziwej sztuki muzycznej, m.in. muzyki popularnej. Autor artykułu krytycznie odnosi się do relatywizmu w dziedzinie sztuki, pyta o granice liberalizmu liturgiczno-muzycznego i wskazuje na zagrożenia wynikające z błędnego rozumienia inkulturacji. Mając na względzie silnie zakorzenione kościelne tradycje polskie, wskazuje konkretne propozycje inkulturacji w muzyce liturgicznej, w liturgii oraz podczas nabożeństw.
Description: The article expands and supplements the author’s earlier text: Granice inkulturacji w muzyce liturgicznej, in: Tożsamość muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną, ed. J. Bramorski, Gdańsk 2017, pp. 40–55.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1723
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2021.006
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wisniewski_Proposals_of_Inculturation_in_Liturgical_Music_in_Poland.pdfhttp://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2021.006218,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons