Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1701
Title: Paleographic Characteristics of Musical Notation in the Twelfth-Century Pontificale Plocense
Other Titles: Paleografické črty hudobnej notácie v Pontificale Plocense z 12. Storočia
Authors: Wiśniewski, Piotr
Keywords: Musical notation; Pontificale Plocense; Music of the Middle Ages; Early music; Performance Practice; Music in Central Europe; Pontifical from Płock; Musical paleography; Gregorian chant; mediaeval manuscripts; neumes; Pontificale remains; heironomic notation; Graduale; Rhythmic signs; Officium of St. Catherine; stredoveká hudba; stará hudba; interpretačná prax; hudba v strednej Európe; rukopis; pontifikál; cheironomicka notácia; notacja muzyczna
Issue Date: 2020
Publisher: Katolicka univerzita v Rużomberku, VERBUM
Citation: Paleografické črty hudobnej notácie v Pontificale Plocense z 12. Storočia; Paleographic Characteristics of Musical Notation in the Twelfth-Century Pontificale Plocense, w: J. Bednáriková (red.), Musica Mediaeva Liturgica III, Ružomberok 2020, s. 160-170; s.171-181.
Series/Report no.: Musica Mediaeva Liturgica;III
Abstract: The article is the first attempt to the read musical notation in the Pontifical from Płock, which is an aid in determining the provenance of the book. Analyzing the neum record, it was found that we are dealing with a combination of the St. Gallen and Metz traditions (the mixed notation of Metz-German). Perhaps the manuscript comes from the area of contact between the French and Flemish language circles, which had their own cultural characteristics clearly outlined at that time. It is inconceivable that it was created in the then existing in the scriptorium in Płock, basing on the patterns of the Meuse environment. The book's codicological features also allow us to formulate a conclusion that it was not a scriptorium dealing with the editing of such codes on a larger scale. The monument, due to its individual graphic features, is a valuable source for paleographic and semiological research.
Článok je prvým pokusom prečítať notový záznam plockého pontifikála, čo môže pomôcť pri určovaní pôvodu knihy. Pri analýze neumového zápisu sme zistili, že ide o kombináciu sanktgallenskej a métskej tradície (zmiešaná métsko-germánska notácia). Rukopis možno pochádza z územia, kde prichádzali do kontaktu francúzske a flámske jazykové kruhy, ktoré už v tom čase mali svoje jasné kultúrne charakteristiky. Je nemysliteľné, že bol vytvorený vo vtedajšom skriptóriu v Płocku, vychádzajúc zo vzorcov z prostredia okolia rieky Másy. Na základe kodikologických prvkov tejto knihy môžeme formulovať záver, že nešlo o skriptórium, ktoré by sa zaoberalo editovaním takýchto kódov v širšom rozsahu. Vďaka svojim individuálnym grafickým črtám je táto pamiatka hodnotným zdrojom pre paleografický a semiologický výskum.
Artykuł stanowi próbę odczytania notacji muzycznej w Pontyfikale Płockim. Analizując zapis neum stwierdzono, iż mamy do czynienia z kombinacją tradycji sanktgalleńskiej i metzkiej (metzeńsko-niemieckiej notacji mieszanej). Być może rękopis pochodzi z terenu zetknięcia się francuskiego i flandryjskiego kręgu językowego, posiadającego wówczas wyraźnie zarysowane własne cechy kulturowe. Niewykluczone, że powstał w istniejącym już wówczas skryptorium płockim, w oparciu o wzorce środowiska mozańskiego. Cechy kodykologiczne księgi pozwalają sformułować także wniosek, iż nie było to skryptorium zajmujące się na szerszą skalę redagowaniem tego typu kodeksów. Zabytek, z uwagi na indywidualne cechy graficzne, jest cennym źródłem do badań paleograficznych i semiologicznych.
Description: Wyrażam podziękowanie doc. J. Bednarikovej (Ku Rużomberok) za pomoc w interpretacji niektórych znaków cheironomicznych kodeksu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1701
ISBN: 978-80-561-0770-6
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiśniewski_Paleografické_črty_hudobnej_notácie.pdf310,3 kBAdobe PDFView/Open
Wiśniewski_Paleographic_Characteristics_of_Musical_Notation.pdf300,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons