Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1667
Title: Tłumaczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego
Other Titles: Didactic translation in teaching grammar of the Polish language as a heritage language
Authors: Smoleń-Wawrzusiszyn, Magdalena
Keywords: tłumaczenie dydaktyczne, gramatyka funkcjonalna języka polskiego, język polski jako odziedziczony, szkoły polonijne; didactic translation, functional grammar of the Polish language, Polish language as a heritage language, Polonia schools
Issue Date: 22-Dec-2020
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Humanistyczne" 2020, T. 68, z. 10, s. 19-31
Abstract: Celem artykułu jest prezentacja przykładowych rozwiązań wykorzystania zadań tłumaczeniowych w nauczaniu gramatyki języka polskiego dzieci w warunkach kształcenia polonijnego (język polski jako język odziedziczony). Przedstawione ćwiczenia zostały wykorzystane przez nauczycieli polonijnych w pilotażowym badaniu uczniów z dwóch amerykańskich szkół sobotnich mającym na celu ocenę przydatności i skuteczności ćwiczeń translacyjnych w przyswajaniu gramatyki polskiej. Jak wykazały owe badania, wykorzystanie technik tłumaczeniowych należy ocenić jako wartościową procedurę dydaktyczną w nauczaniu polszczyzny jako języka odziedziczonego z kilku powodów: ćwiczenia tłumaczeniowe rozwijają kompetencję mediacyjną uczniów, wzmacniają proces nauczania języka polskiego w warunkach wielokulturowości i wielojęzyczności, pozwalają uczniom na samodzielne odkrywanie reguł gramatycznych (co pozytywnie wpływa na ich rozumienie i stosowanie), są atrakcyjną formą zadań, wreszcie – wpływają motywująco zarówno na pracę indywidualną, jak i grupową (czynnik rywalizacji). Przedstawione obserwacje i konkluzje odnoszą się do jednej przebadanej grupy wiekowej (10-12 lat), przydatność ćwiczeń translacyjnych w innych grupach wiekowych wymaga dalszych badań.
The aim if the article is to present author’s exemplificatory solutions that show using didactic translation in teaching Polish grammar to children in Polish diaspora schools (Polish as a heritage language). Presented exercises have been used during Polish classes while pilot research in two American Polonia so called Saturday schools. As these studies showed, the use of translation techniques should be assessed as a valuable didactic procedure in teaching Polish as a heritage language for several reasons: translation exercises develop students' mediation competence, strengthen the process of teaching Polish in conditions of multiculturalism and multilingualism, allow students to discover grammar rules independently (which positively affects their understanding and application), they are an attractive form of tasks, and finally - they motivate both individual and group work (competition factor). The observations and conclusions presented refer to one tested age group (10-12 years), the usefulness of translational exercises in other age groups requires further research
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1667
DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh206810-2
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smolen_Wawrzusiszyn_Magdalena_Tłumaczenie_dydaktyczne_w_nauczaniu_j._polskiego_jako_odziedziczonego.pdfartykuł210,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons