Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1634
Title: Przymioty osoby ludzkiej – edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom
Other Titles: Attributes of the human person - axiological education and education for values
Authors: Chałas, Krystyna
Łobacz, Małgorzata
Keywords: przymioty osoby; edukacja aksjologiczna; wychowanie ku wartościom; pedagogika personalistyczna; attributes of a person; axiological education; education for values; personalistic pedagogy
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Książka stanowi syntezę wieloletnich badań teoretycznych i empirycznych prowadzonych przez autorki nad edukacją aksjologiczną i wychowaniem ku wartościom dzieci i młodzieży. W przedstawionym opracowaniu podjęto próbę przyjścia z pomocą nauczycielom różnych typów szkół, liderom stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz dzieci i młodzieży. Podstawowym zagadnieniem prowadzonych analiz uczyniono przymioty osoby ludzkiej: godność, rozumność-mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do twórczości, miłości, transcendencji. Stanowią one centralną strukturę aksjologiczną. Nadają sens ludzkiemu życiu i działaniom podjętym w celu osiągania dojrzałości osobowościowej i osiąganiu pełni człowieczeństwa. Nadrzędnym celem książki jest ukazanie integralnej i integracyjnej funkcji wartości w edukacji szkolnej, w tym zwłaszcza przymiotów osoby ludzkiej. Prezentowane treści ukazują strukturę wiedzy odnoszącej się do przymiotów osoby ludzkiej jako podstawy edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom. Ważną część niniejszego opracowania stanowi przykłady programów edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom odnoszących się do poszczególnych przymiotów osoby ludzkiej.
The book is a synthesis of many years of theoretical and empirical research on axiological education and education for values of children and youth conducted by the authors. In the presented study, an attempt was made to aid teachers from various types of schools, as well as leaders of associations and foundations focused on children and youth. The main theme of the conducted analyses were the attributes of the human person: dignity, reason-wisdom, freedom, responsibility, the ability to create, to love, to achieve transcendence. They constitute the central axiological structure. They give meaning to human life and activities undertaken in order to achieve personality maturity and full humanity. The overriding aim of the book is to show the integral and integrative function of values in school education, especially the attributes of the human person. The presented content shows the structure of knowledge relating to the attributes of the human person as the basis of axiological education and education for values. An important part of this study includes examples of curricula of axiological education and education for values relating to individual attributes of the human person.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1634
ISBN: 978-83-8061-815-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chalas_Krystyna__Lobacz_Malgorzata-Przymioty_osoby_ludzkiej.pdfKsiążka2,26 MBAdobe PDFView/Open
Chalas_Krystyna__Lobacz_Malgorzata-Przymioty_osoby_ludzkiej-okladka.tifOkładka86,29 kBTIFFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons