Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1628
Title: The Lublin School of Fundamental Theology’s Understanding of Divine Revelation
Authors: Borto, Paweł
Keywords: fundamental theology; teologia fundamentalna; the Lublin School of Fundamental Theology; Lubelska Szkoła Teologii Fundamentalnej; Revelation; Objawienie
Issue Date: 2018
Citation: "Roczniki Teologiczne" 2018, Vol. 65, nr 9 English online version
Abstract: This article discusses how Divine Revelation is understood at the Lublin School of Fundamental Theology. After presenting the significance of the reflection on the subject of Revela- tion, the article presents the most important characteristics of our reflection on this subject typical of the group of theologians associated with John Paul II Catholic University of Lublin. This includes their personalistic understanding of Divine Revelation, the meaning of Divine Revelation in the theological interpretation of religion and their comprehension of Revelation’s credibility.
W 100-letnią tradycję istnienia Wydziału Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wpisuje się dziedzina określana jako teologia fundamentalna. Znalazła się w programie stu- diów teologicznych od samego początku, tak iż z perspektywy ostatnich lat można powiedzieć o po- wstaniu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej. Autor niniejszego artykułu postanowił przedstawić, w jaki sposób w obrębie tej szkoły rozumie się Boże Objawienie, czyli jedno z istotnych zagadnień, które jest zarówno podstawą wszelkiej teologii, jak również przedmiotem namysłu w obrębie teologii fundamentalnej. W tym celu autor przedstawił najpierw znaczenie refleksji nad pojęciem Objawie- nia Bożego, a następnie wskazał autorów, których działalność naukowa związana była z istnieniem lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej i którzy zajmowali się refleksją nad Bożym Objawieniem. W kolejnych punktach artykułu przedstawione zostało rozumienie Bożego Objawienia w kategoriach personalistycznych, właściwych dla wspomnianego środowiska teologicznego, znaczenie Bożego Ob- jawienia w teologicznej interpretacji religii oraz pojmowanie wiarygodności Objawienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1628
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.9-4en
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borto_Pawel_The_Lublin_school_of_fundamental_theology's_understanding_of_divine_revelation.pdf249,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons