Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1592
Title: Społeczeństwo informacyjne – w świetle badań w Polsce i Francji
Other Titles: Information society – in the light of research in Poland and France
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: Mass media, hipermedia, zainteresowania młodzieży, społeczeństwo informacyjne.; Mass media, hypermedia, young people`s interests, information society.
Issue Date: 2009
Citation: „Edukacja Ustawiczna Dorosłych", 2009, nr 4, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2009, ss. 87-100.
Abstract: We współczesnym świecie środki masowego przekazu i hipermedia stały się nieodłącznymi elementami współczesnego życia. Zamiennie używa się terminów: środki masowego przekazu, komunikacja i społeczne media interakcji. W wyniku radykalnych zmian w edukacji i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, korzystanie z komputera i Internetu wśród młodzieży licealnej stało się bardzo interesującym tematem badawczym. Badanie zostało przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i Francji.
In today's world, mass media and hypermedia have become inherent elements of a modern life. Interchangeably, there are used the following terms: mass media, communication and social inter-action media. As a result of radical changes in education and Poland`s accession to the European Union, the use of computer and Internet among young people from secondary school has become very interesting topic to research. The study was conducted among secondary school students in Poland and France.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1592
ISSN: 1507-6563.
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Społeczenstwo_informacyjne.pdf244,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons