Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1568
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPodraza, Andrzej-
dc.date.accessioned2021-03-31T07:49:50Z-
dc.date.available2021-03-31T07:49:50Z-
dc.date.issued2017-10-19-
dc.identifier.citation"Roczniki Nauk Społecznych", 2016, T. 8 (44), nr 3, s. 85-114.pl
dc.identifier.issn0137-4176-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1568-
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza Unii Europejskiej jako aktora na arenie międzynarodowej z punktu widzenia trzech najbardziej wpływowych koncepcji, tj. Europy jako potęgi cywilnej, normatywnej i militarnej. Charakterystyka dokonana jest przy uwzględnieniu ewolucji aktywności zewnętrznej Unii, począwszy od nieudanych prób zainicjowania integracji politycznej w latach 50. XX wieku aż do okresu po wejściu w życie traktatu lizbońskiego w 2009 r. Unia Europejska jest traktowana jako nowy rodzaj potęgi, którego wartość wynika ze stosowania instrumentów gospodarczych i dyplomatycznych (potęga cywilna), przywiązania do wartości i norm prawa międzynarodowego (potęga normatywna) oraz z ograniczonego stosowania instrumentów militarnych w postaci operacji petersberskich (potęga militarna). UE nie może jednak w pełni odegrać istotnej roli na arenie międzynarodowej. Ograniczenia w tym zakresie wynikają z braku należytej reakcji przez UE na wiele bieżących wyzwań o charakterze wewnętrznym (np. Brexit) lub zewnętrznych (np. wojna domowa w Syrii i napływ uchodźców do Europy). Są one także rezultatem faktu, że Unia Europejska jest traktowana jako struktura hybrydowa, gdyż wywodzi się z różnych źródeł lub składa się z elementów o odmiennym lub przeciwstawnym charakterze.pl
dc.description.abstractThe aim of the article is to analyse the European Union as an actor in the international arena from the point of view of the three most influential concepts, i.e. Europe as a civilian, normative and military power. Characterization is made taking into account the evolution of the Union's external activities ranging from failed attempts to initiate political integration in the 1950s until the period after the entry into force of the Treaty of Lisbon in 2009. The European Union is treated as a new kind of power, whose value is derived from the use of economic and diplomatic instruments (a civilian power), attachment to the values and norms of international law (a normative power) and the limited use of military instruments in the form of Petersberg operations (a military power). The EU cannot fully play a significant role in the international arena. Restrictions in this regard derive from the lack of an adequate response by the EU to many current challenges internal (e.g. Brexit) or external challenges (e.g. the war in Syria and the influx of refugees to Europe). They are also the result of the fact that the European Union is treated as a hybrid structure, since it is derived from different sources, or consists of elements with different or opposite nature.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTowarzystwo Naukowe KUL, Wydział Nauk Społecznych KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectkoncepcje podmiotowości międzynarodowej UEpl
dc.subjectWspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwapl
dc.subjectWspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obronypl
dc.subjectEuropean Unionpl
dc.subjectconcepts of an EU international actornesspl
dc.subjectCommon Foreign and Security Policypl
dc.subjectCommon Security and Defence Policypl
dc.titleKoncepcje Unii Europejskiej jako aktora na arenie międzynarodowej a rozwój aktywności w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronypl
dc.title.alternativeConcepts of the European Union as an Actor on the International Stage and the Development of Activities in the Field of Foreign, Security and Defence Policypl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18290/rns.2016.44.3-4-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podraza_Andrzej_Koncepcje_Unii_Europejskiej.pdfArtykuł główny256,45 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons