Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1531
Title: Glottodydaktyka ojczystojęzyczna jako innowacyjna metoda nauki czytania i pisania
Other Titles: Mother tongue glottodidactics as an innovative method of learning to read and write
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: innowacyjna metoda; nauka czytania i pisania; pomoce dydaktyczne; diagnoza; zaniedbania w oświacie; innovative methods; learning to read and write; teaching aids; diagnosis; educational failure
Issue Date: 2015
Publisher: Firma INKOS
Citation: Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність [Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność], red. Ірина Бундза, Єгор Ковалевський, Алла Кравчук, Остап Сливинський, Kijów 2015, ss. 446-456
Abstract: Coraz więcej uczniów w Polsce staje się pacjentami poradni dyslektycznych, a wśród dzieci i młodzieży rozprzestrzenia się analfabetyzm funkcjonalny, czyli niezrozumienie czytanych tekstów. Wiele dzieci ma poważne problemy z trudną ortografią języka polskiego, a nawet trudności w czytaniu. Pracując z dzieckiem metodą glottodydaktyki stworzoną i ciągle doskonaloną przez prof. Bronisława Rocławskiego, już od przedszkola można zapewnić uczniom osiągniecie sukcesu zarówno w szkole, jak i w karierze pozaszkolnej, która w najwyższym stopniu zależy od wyników w nauce oraz umiejętności czytania i pisania. Artykuł ten prezentuje główne założenia glottodydaktyki ojczystojęzycznej B. Rocławskiego jako innowacyjnej metody nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorka dzieli się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie letniej szkoły glottodydaktyki i glottoterapii prowadzonej przez twórcę tej metody, posiada również licencję i kwalifikacje do prowadzenia zajęć tą metodą.
More and more Polish pupils are becoming patients of clinics for treating dyslexia. Moreover, functional illiteracy, that is a lack of understanding of the written word, is spreading among the children and the youth. A lot of Polish children have serious problems with the spelling rules of the their mother tongue. Ensuring that a child is taught using the mother tongue glottodidactics approach created and perfected by professor Bronisław Rocławski enables them to achieve success both at school and outside it even since the kindergarten level. This success depends primarily on school results and the ability to read and write. The article presents the main principles of B. Rocławski’s mother tongue glottodidactics method as an innovative approach to teaching reading and writing to preschoolers and young learners. The author of this article shares her thoughts and knowledge gained at the summer school workshops of glottodidactics and glottotherapy run by professor B. Rocławski. The author is also a licensed teacher of this method.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1531
ISBN: 978-617-598-097-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara-Glottodydaktyka_ojczystojezyczna.pdfArtykuł1,23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons