Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1529
Title: Jak uczyć czytać i pisać metodami glottodydaktyki ojczystojęzycznej?
Other Titles: Teaching to read and write using native language glottodidactics
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: Polish language education; language education; innovative methods; learning to read and write; teaching aids; edukacja polonistyczna; edukacja językowa; innowacyjna metoda; nauka czytania i pisania; pomoce dydaktyczne
Issue Date: 2018
Publisher: Firma INKOS
Citation: Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському Університеті [Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym], red. А. Кравчук, І. Бундзи, Kijów 2018, s. 214-220
Abstract: Język polski jest nie tylko nośnikiem tradycji i kultury, ale również narzędziem dostępu do zasobów intelektualnych polskiego dziedzictwa, dlatego stałym dążeniem polityki polonijnej jest objęcie regularnym nauczaniem języka polskiego jak największej liczby dzieci polskich i polskiego pochodzenia za granicą. Istotnym trwałym efektem dla nauczycieli polonijnych będzie ukształtowanie w uczniach właściwej postawy wobec czytania i pisania w języku polskim, zwłaszcza wśród dzieci w nauczaniu początkowym. Prezentowany artykuł przedstawia teoretyczne podstawy nauczania czytania i pisania, stosowane w metodach „glottodydaktyki ojczystojęzycznej” w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli w systemie edukacyjnym stworzonym i ciągle doskonalonym przez autora tych metod prof. Bronisława Rocławskiego. Główna myśl rozważań skupia się na tezie, że nauczyciel glottodydaktyk potrafi nauczyć każde dziecko poprawnie czytać i pisać w języku polskim, a przekazana wiedza i umiejętności pozwolą wpłynąć na znakomity rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny dzieci oraz na poprawę życia rodzinnego poprzez odciążenie rodziców od zadań edukacyjnych w domu.
The constant learning is an important requirement of modern life, and any difficulties in this area, even in reading, text comprehension, and writing are a major obstacle to achieve the highest degrees in learning and to aspire to quick changes not only in technology. Working with a child using the mother tongue glottodidactics approach, created and constantly perfected by professor Bronisław Rocławski, enables them to achieve success both at school and outside it even since the kindergarten level. This article presents the main principles of B. Rocławski’s mother tongue glottodidactics method as an innovative approach to teaching reading and writing to preschoolers and young learners. The author of this article shares her thoughts and knowledge gained at the summer school workshops of glottodidactics and glottotherapy run by professor B. Rocławski. The author is also a licensed teacher of this method. She effectively introduces this method among her students of preschool early childhood education in the Institute of Pedagogy of Catholic University of Lublin.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1529
ISBN: 978-617-598-120-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara-Jak_uczyc_czytac_i_pisac.pdfArtykuł298,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons