Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1509
Title: Wzory osobowe w nauczaniu Jana Pawła II. Studium katechetyczne
Other Titles: Role models in the teaching of John Paul II. Catechetical study
Authors: Karaś, Szczepan Sylwester
Keywords: wzory osobowe; Jan Paweł II; nauczanie; personal models; John Paul II; teaching of John Paul II
Issue Date: 25-Sep- 202
Abstract: Temat pracy został wybrany w związku z faktem, iż w dzisiejszej kulturze zdominowanej przez technikę jest coraz więcej różnych form smutku i samotności, w które popadają szczególnie ludzie młodzi. Dlatego w pracy zostały wskazane wzory osobowe zaproponowane przez Jana Pawła II. W jego opinii ich naśladowanie może prowadzić do ukształtowania nowego człowieka i chrześcijan. Problem badawczy dotyczący tego, jak wzory osobowe mogą przyczynić się do ulepszenia procesu katechetycznego został rozwiązany w czterech rozdziałach. W pierwszym rozdziale zaprezentowano wzory osobowe oparte na Biblii i Katechizmie Kościoła Katolickiego. W drugim rozdziale ukazano Trójjedynego Boga, który jest najdoskonalszym wzorem osobowym oraz Maryję i wybranych świętych. W trzecim rozdziale wskazano na miejsce wzorów osobowych w strukturze katechezy oraz na ich symboliczne oraz integracyjne znaczenie. W czwartym rozdziale nakreślona została wizja wzoru osobowego w kontekście zagrożeń katechetycznych. Niniejsza praca wpisała się w refleksję nad personalnym wymiarem katechizacji, dlatego udało się wykazać, że dla współczesnej katechizacji jest wyznaczony stabilny program, który koncentruje się wokół wzoru osobowego Chrystusa i dokonaniach osób świętych. Rolę dorastania do bycia wzorem osobowym mogą także podjąć wszyscy ochrzczeni. Postawiony w pracy problem badawczy udało się rozwiązać poprzez zastosowanie metody analizy i interpretacji tekstów źródłowych oraz metody syntezy.
The topic of the dissertation has been chosen in connection with the fact that in today's technology-dominated culture there are more and more different forms of sadness and loneliness, to which especially young people are prone. That is why, the paper pinpoints role models proposed by John Paul II, according to whom, following such role models can lead to the formation of a new person and a Christian. The research question on how role models can contribute to the improvement of the catechetical process has been addressed in four chapters, the first of which presents role models based on the Bible and the Catechism of the Catholic Church. The second chapter shows the Triune God as the most perfect role model, as well as Mary and the chosen saints while, in the third chapter, the author has indicated the place of role models in the structure of catechesis as well as their symbolic and integrative meaning. Subsequently, the fourth chapter outlines a vision of a role model in the context of catechetical threats. This dissertation is part of the reflection on the personal dimension of catechesis, and therefore it has been possible to demonstrate that there is a stable programme for contemporary catechesis, which focuses on the role model o and the achievements of saints. All the baptised can also assume the role of growing up to be a role model Christ and the achievements. All the baptised can also assume the role of growing up to be a role model. The research question has been solved by applying the method of analysis and interpretation of source texts as well as the method of synthesis.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Marian Zając
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1509
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SZCZEPAN_KARAS_ WZORY_OSOBOWE_W_NAUCZANIU_JANA_PAWŁA_II.pdf
  Restricted Access
1,57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.