Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1501
Title: Imitatio Mariae. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755) teologia naśladowania Maryi
Other Titles: Imitatio Mariae. Kazimierz Wyszyński (1700-1755) the theology of the imitation of Mary
Authors: Rygielski, Jacek
Keywords: naśladowanie; Kazimierz Wyszyński; Imitatio Mariae; kult maryjny; pobożność maryjna; Gwiazda Zaranna; imitation; marian piety; the Morning Star
Issue Date: 29-Sep-2020
Abstract: Celem niniejszej pracy była próba zrekonstruowania Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755) teologii naśladowania Maryi. Dziedzictwo teologiczne o. Kazimierza Wyszyńskiego stanowi jeden z ważnych dowodów, że imitatio Mariae należy do istotnych rysów "polskiej drogi maryjnej", której nie można sprowadzić do niewoli maryjnej, ślubów maryjnych czy zawierzenia Maryi. Imitatio Mariae zostało ponadto przedstawione nie jako jedna z form pobożności maryjnej, ale jako paradygmat kultu maryjnego.. Opisując i wymieniając niektóre spośród licznych form pobożności w tamtym czasie, autor zaznaczył, że są wszystkie dobre, ale brakuje im "najlepszej cząstki", czyli naśladowania cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny. Wydaje się, że o. Kazimierz, tworząc syntezę teologii naśladowania poprzez swoją twórczość połączoną z praktyką, przygotował jeden z lepszych, teologicznie pogłębionych komentarzy do imitatio Mariae, uwzględniając różne jego wymiary, jak i nadając mu właściwe miejsce w hierarchii licznych praktyk na szczycie, z której powinny wypływać i czerpał wszystkie pozostałe. Dla niego praktyka naśladowania cnót była prawdziwym kultem oddawanym Bogurodzicy Dziewicy, gdyż posiadał zarówno wymiar wewnętrzny (kontemplacja, myśli), jak i zewnętrzny (słowo, czyn).
The purpose of this work was to attempt to reconstruct the theology of the imitation of Mary of Kazimierz Wyszyński (1700-1755). The theological legacy of father Kazimierz Wyszyński is one of the important proofs that imitatio Mariae is one of the important features of the "Polish Marian Way", which cannot be reduced to Marian captivity, Marian vows also presented not as the one form of Marian piety, but as a paradigm of Marian worship. Describing and listing some of the many forms forms of Mairan devotion at that time, the author pointed out that they are all good, but they lack the "best part". that is, imitation the evangelical virtues of the Virgin Mary. It seems that Father Kazimierz, by creating a synthesis of theology of imitation through hid creativity combined with practice, prepared one of the better, theological in-depth comments on the imitation Mariae, taking into account its various dimensions, and giving it the right place in the hierarchy of numerous pious practices, placing this practice at the summit, from which all others should flow and draw. For him, the practice of the imitation virtues was a true cult devoted to the Virgin Mother of God, for it had both an internal (contemplation, thought) and external (word, deed) dimension.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1501
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rygielski_Jacek_Imitatio_Mariae._Kazimierza_Wyszyńskiego_(1700–1755).pdf2,41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.