Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1497
Title: Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i implikacje praktyczne
Other Titles: Early school education in Poland and worldwide. Theory and practical implications
Authors: Borowska, Barbara
Buk-Cegiełka, Marta
Keywords: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; dydaktyka; wychowanie; pre-school and early school education; didactics; upbringing
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Prezentowana monografia pt.: "Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i implikacje" praktyczne zawiera wielowątkowe analizy opracowań różnych Autorów, które zostały podzielone na dwie części. W pierwszej zaprezentowano wybrane problemy praktyki szkolnej dotyczące inspiracji dydaktycznych w edukacji elementarnej, a w części drugiej ukazano nauczyciela jako kreatora procesu wychowawczo-dydaktycznego dzieci. Każda z tych części zawiera po kilka rozdziałów. Redaktorki monografii, świadome nowych wyzwań i zmian dokonujących się w szkolnictwie wyższym oraz w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zebrały i przygotowały do druku teksty badaczy i praktyków z licznych środowisk akademickich w Polsce i w innych krajach takich jak: Izrael, Francja, Liban, Włochy, Słowacja i Ukraina. Autorzy prezentowanych artykułów podjęli niezmiernie ważne, nowe, bieżące oraz perspektywiczne kwestie dotyczące pedagogicznych aspektów dydaktyki i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poczynili bardzo ciekawe, rzetelne i przydatne analizy w kontekście podstaw teoretycznych, przyjętych założeń metodologicznych i przeprowadzonych badań zarówno w kraju, jak i za granicą. Poszczególne rozdziały publikacji mają charakter teoretyczno-empiryczny i teoretyczno-praktyczny, co jest szczególnie cenne w związku z rozwojem intelektualnym i wychowaniem małych dzieci.
The monograph entitled: "Early school education in Poland and worldwide. Theory and practical implications" contains a multithreaded analysis of the Authors manuscripts, which are divided into two parts. The first part presents selected problems of school practice concerning didactic inspirations in elementary education, while the second part entails the teacher as a creator of the educational and didactic process focused on children. Each part comprises several manuscripts. The Editors of monograph, aware of the new challenges and changes taking place in higher education and pre-school and early-school education, have collected and prepared for publication texts by researchers and practitioners from numerous academic circles in Poland and other countries such as Israel, France, Lebanon, Italy, Slovakia and Ukraine. The Authors of the presented articles raise extremely important, new and at the same time current and prospective issues concerning pedagogical aspects of didactics and education of preschool and early school children. They conduct very interesting, reliable and useful analyses in the context of theoretical foundations, adopted methodological assumptions and conducted research both in Poland and abroad. The presented chapters are theoretical-empirical and theoretical-practical in nature, which is particularly valuable when dealing with intellectual development and upbringing of young children.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1497
ISBN: 978-83-8061-763-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Buk-Cegielka_Marta-Pedagogika_wczesnoszkolna_w_Polsce_i_na_swiecie-Teoria_i_implikacje_praktyczne.pdfKsiążka802,03 kBAdobe PDFView/Open
Borowska_Barbara_Buk-Cegielka_Marta-Pedagogika_wczesnoszkolna_w_Polsce_i_na_swiecie-Teoria_i_implikacje_praktyczne.tifOkładka150,31 kBTIFFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons