Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1496
Title: Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i badania
Other Titles: Early school education in Poland and worldwide. Theory and research
Authors: Borowska, Barbara
Buk-Cegiełka, Marta
Keywords: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; dydaktyka; wychowanie; pre-school and early school education; didactics; upbringing
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Prezentowana monografia pt.: Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i badania zawiera wielowątkowe analizy opracowań różnych Autorów, które zostały podzielone na dwie części. W pierwszej przedstawiono dydaktyczno-wychowawcze konteksty edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, a w części drugiej scharakteryzowano teoretyczno-empiryczne aspekty ucznia i nauczyciela w przestrzeni doświadczeń edukacji wczesnoszkolnej. Każda z tych części zawiera po kilka rozdziałów. Redaktorki monografii, świadome nowych wyzwań i zmian dokonujących się w szkolnictwie wyższym oraz w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zebrały i przygotowały do druku teksty badaczy i praktyków z licznych środowisk akademickich w Polsce i w innych krajach takich jak: Izrael, Francja i Serbia. Autorzy prezentowanych artykułów podjęli niezmiernie ważne, nowe, bieżące oraz perspektywiczne kwestie dotyczące pedagogicznych aspektów dydaktyki i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poczynili bardzo ciekawe, rzetelne i przydatne analizy w kontekście podstaw teoretycznych, przyjętych założeń metodologicznych i przeprowadzonych badań zarówno w kraju, jak i za granicą. Poszczególne rozdziały publikacji mają charakter teoretyczno-empiryczny, co jest szczególnie cenne w związku z rozwojem intelektualnym i wychowaniem małych dzieci.
The monograph entitled: Early school education in Poland and worldwide. Theory and research, contains a multithreaded analysis of the Authors manuscripts, which are divided into two parts. The first part presents the didactic and educational contexts of early school education in the changing social and cultural reality; the second part describes the theoretical and empirical aspects of the student and teacher in the context of experiences of early school education. Each parts comprises several manuscripts. The Editors of this monograph, aware of the new challenges and changes taking place in higher education and pre-school and early-school education, have collected and prepared for publication texts by researchers and practitioners from numerous academic circles in Poland and other countries such as Israel, France and Serbia. The Authors of the presented articles raise extremely important, new and at the same time current and prospective issues concerning pedagogical aspects of didactics and education of preschool and early school children. They conduct very interesting, reliable and useful analyses in the context of theoretical foundations, adopted methodological assumptions and conducted research both in Poland and abroad. The presented chapters are theoretical-empirical in nature, which is particularly valuable when dealing with intellectual development and upbringing of young children.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1496
Alternative Location: 978-83-8061-762-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Buk-Cegielka_Marta-Pedagogika_wczesnoszkolna_w_Polsce_i_na_swiecie-Teoria_i_badania-okladka.tifOkładka144,73 kBTIFFView/Open
Borowska_Barbara_Buk-Cegielka_Marta-Pedagogika_wczesnoszkolna_w_Polsce_i_na_swiecie-Teoria_i_badania.pdfKsiążka778,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons