Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1484
Title: Eastern Partnership vis-à-vis challenges and doubts
Other Titles: Partnerstwo Wschodnie wobec wyzwań i wątpliwości
Authors: Kruglashov, Anatoliy
Keywords: Partnerstwo Wschodnie; retro-imperializm Rosji; Eastern Partnership; zagrożenia bezpieczeństwa; Russia’s Retro-imperialism; challenges of security
Issue Date: 2020
Publisher: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Studia I Analizy Nauk O Polityce", 2020, 1, s. 65-78.
Abstract: Inicjatywa programu Partnerstwa Wschodniego wywołała wiele intensywnych dyskusji, które ciągną się do dziś. Przewijają się w nich pewne obawy i wątpliwości, dotyczące skuteczności i efektywności Partnerstwa Wschodniego. Niemniej jednak jedynym krajem, który przyjął inicjatywę UE jako bezpośrednie zagrożenie, była i jest Rosja. Wojna z Gruzją, późniejsza aneksja Krymu i wojna w Donbasie, wojna hybrydowa z Ukrainą i wieloma krajami zachodnimi, to wszystko stanowi kluczowe wyzwanie dla Unii Europejskiej. UE i NATO starają się wypracować bardziej skonsolidowaną odpowiedź na tę nową rzeczywistość. Konstrukcja i potencjał Partnerstwa Wschodniego są zbyt słabe, aby być propozycją na odpowiednim poziomie dla samych krajów partnerskich. Pomimo wielu niedociągnięć, polityka Partnerstwa Wschodniego jest istotnym czynnikiem, pozytywnie wpływającym na horyzontalną współpracę między sześcioma krajami, oraz na zacieśnienie więzi z UE i uczynienie ich efektywniejszymi. Niemniej jednak ogólne cele i instrumenty programu Partnerstwa Wschodniego wymagają gruntownego przemyślenia i wypracowania atrakcyjniejszej oferty dla państw stowarzyszonych, żeby możliwe było wyjście z obecnego stanu niezdecydowania i stagnacji.
Eastern Partnership initiative and program sparkled ongoing and intensive debates. It raised some concerns and doubts regarding the efficacy and effectiveness of EaP. Still, the only country, which perceived this initiative of the EU as a direct threat was and is Russia. War against Georgia, later annexation of Crimea and War on Donbas, a hybrid war against Ukraine and many western countries are key challenges for the EU also. European Union and NATO are in a search for more consolidated respond towards new reality up today. EaP design and potential are too weak to be good enough for partners’ countries themselves. Despite many deficiencies, this policy is important to encourage horizontal cooperation of 6 partners’ countries and make their ties with the EU stronger and more productive. However, the overall goals and instruments of EaP do require thorough reconsideration and new incentives to move forward from a current, somehow hesitant and stagnated, position.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1484
DOI: https://doi.org/10.31743/sanp.9842
Appears in Collections:Nr 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kruglasov_Eastern_Partnership_vis-à-vis_Challenges_and_doubts.pdf267,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons