Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1464
Title: The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island - Historical and Iconographic Comparative Analysis of the Representation at the Crossroads of Latin and Byzantine Culture. Patterns - Reminiscences - Contexts
Authors: Krauze-Kołodziej, Aleksandra
Keywords: Torcello; Venice; iconography; Latin and Byzantine tradition; Middle Ages; medieval history of art; Byzantine art; Antiquity; Wenecja; ikonografia; tradycja łacińska i bizantyjska; średniowiecze; średniowieczna historia sztuki; sztuka bizantyjska; starożytność
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: The monograph concentrates on the cultural and iconographic comparative analysis of the mosaic complex on the west wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello, one of the islands of the Venetian Lagoon. The aim of the study is to carry out a detailed analysis and a present interpretation of this monumental composition, which forms an artistically sophisticated and theologically cogent whole, focused on eschatological and soteriological issues. The author of the work emphasizes the influence of both Latin and Byzantine traditions, at the crossroads of which the island of Torcello was once situated. These influences had a significant impact on the composition of the mosaic. The purpose of the monograph is to place this magnificent work of art in a broader historical context of the area where the mosaic is located, basing on selected written sources and iconographic comparisons. An important element of the book is also theological and philosophical context of the epoch in which the work of art was created. Its interpretation brings together a range of topics that can explain the meaning of this representation. Stressing the importance of theological problems illustrated in the mosaic, the author of the monograph hopes to demonstrate both the unique character of the analysed work of art, as well as its impact on the iconography of the Last Judgment in subsequent centuries. To achieve the above aims, the author has chosen the method of iconographic analysis, combining it with comparative-historical method. By placing the mosaic in a broad historical context of the area in which it was created, as well as comparing it to some selected representations from the earlier and the same era, the author presents an interpretation of the monumental work of art, which, in her opinion, contains a well-considered theological programme.
Niniejsza monografia skupia się na kulturowo-ikonograficznej analizie porównawczej zespołu mozaikowego ściany zachodniej Bazyliki Santa Maria Assunta na Torcello, jednej z wysp Laguny Weneckiej. Celem podjętych badań jest przeprowadzenie możliwie szczegółowej analizy oraz interpretacji monumentalnej kompozycji, która tworzy wysublimowaną artystycznie i przemyślaną teologicznie całość skoncentrowaną na problematyce eschatologiczno-soteriologicznej. Autorka w monografii akcentuje wpływ dwóch wielkich tradycji - kultury łacińskiej i bizantyńskiej, na których styku położone było niegdyś Torcello. Oddziaływania te wywarły znaczący wpływ na kompozycję omawianej mozaiki. Celem pracy jest umieszczenie analizowanego dzieła, na podstawie wybranych źródeł pisanych oraz porównań ikonograficznych, w szerszym kontekście historycznym obszaru, w którym mozaika się znajduje. Istotnym elementem monografii jest także teologiczno-filozoficzny kontekst epoki, w jakiej dzieło powstało. Jego interpretacja łączy szereg wątków, które mogą wyjaśnić sens tego wyobrażenia. Dzięki zaakcentowaniu najważniejszych kwestii teologicznych zobrazowanych w mozaice, monografia wykazuje zarówno jej unikatowy charakter, jak również jej wpływ na ikonografię Sądów Ostatecznych w kolejnych wiekach. Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów badawczych autorka wybrała metodę ikonograficzną analizy dzieła, łącząc ją z metodą historyczno-porównawczą. Dzięki umieszczeniu omawianej mozaiki w szerokim kontekście historycznym obszaru, w którym powstała, a także dzięki jej zestawieniu z wybranymi przedstawieniami z wcześniejszej oraz tej samej epoki, autorka przedstawia interpretację monumentalnego dzieła, które zawiera głęboko przemyślany program teologiczny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1464
ISBN: 978-83-8061-770-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AKrauze-Kolodziej-The_Mosaic_Complex.pdfKsiążka61,15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
the_mosaic.tifOkładka204,03 kBTIFFView/Open
Krauze-Kolodziej_Aleksandra_The_Mosaic_Complex.pdfKsiązka17,61 MBskompresowanaView/Open    Request a copy
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons