Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1434
Title: Maryja jako Forma Dei
Other Titles: Mary as the Forma Dei
Authors: Paszkowska, Teresa
Keywords: św. Ludwik Grignion de Montfort, Maryja, Forma Dei; St Louis Grignion de Montfort, Mary, the Forma Dei
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Maryja i Kościół, red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 11-27.
Series/Report no.: Spiritualitas 3;
Abstract: Studium opiera się na myśli św. Ludwika Grigniona de Montfort (1673-1716), który wyprowadza godność i wyjątkowość Maryi z kontekstu jej relacji z Osobami Boskimi. To właśnie ta relacja uzasadnia rolę Maryi w stosunku do każdego człowieka i jej tożsamości, jedynej w swoim rodzaju. Pragnąc formować pobożnych wielbicieli Maryi, św. Ludwik zachęca nas, abyśmy powierzyli się Jej jako Formatorce zdolnej do duchowego przekształcenia człowieka. W jego myśli Maryja jawi się nie tylko jako „Ta, która kształtuje”, ale także jako żywa, osobowa „Forma”, którą stworzył i zastosował sam Bóg (zob. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny; Tajemnica Maryi). Refleksja jest podjęta w następujących etapach: 1) odniesienie do koncepcji forma Dei i jej przydatności w formacji duchowej; 2) śledzenie „techniki” kształtowania człowieczeństwa w tej Formie; 3) konkluzja podkreślająca zorientowany na służbę charakter tej Forma Dei w odniesieniu do treści pochodzących od Boga (życie, wieczność, świętość). Mary as the Forma Dei The study is based on the thought of St Louis Grignion de Montfort (1673-1716), who derives the dignity and uniqueness of Mary from the context of her relationship with the Divine Persons. It is this relationship that justifies Mary’s role in relation to every human being and her personal identity, the only one of the kind. Desiring to form pious devotees of Mary, St Louis urges us to entrust ourselves to her as a Formator capable of transforming man spiritually. In his thought, Mary appears not only as a “the One who forms”, but also as a living, personal “Form,” which God Himself has created and applied (see the Treaty on the true devotion to the Blessed Virgin Mary; the Mystery of Mary). The reflection is undertaken in the following stages: 1) reference to the concept of the forma Dei and its usefulness in spiritual formation; 2) tracing the “technique” of shaping humanity in this Form; 3) a conclusion emphasizing the service-minded character of this Forma Dei in relation to the content coming from God (life, eternity, holiness).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1434
ISBN: ISBN 978-83-8061-572-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paszkowska_Teresa_Maryja_jako_ Forma_ Dei.pdfrozdział w książce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons