Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1433
Title: Duchowość dziecięctwa i orędzie fatimskie
Other Titles: Childhood spirituality and the Message of Fatima
Authors: Paszkowska, Teresa
Keywords: dziecięctwo duchowe, orędzie fatimskie, dzieciństwo; childhood spirituality, the message of Fatima, childhood
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Maryja i Kościół, red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 61-80.
Series/Report no.: Spiritualitas 3;
Abstract: Podjęta refleksja zestawia problematykę duchowego dziecięctwa z treścią orędzia fatimskiego. Podkreśla w punkcie wyjścia, iż Maryja wyjawia dzieciom ważne prawdy o losach świata (kwestie historyczne) i wprowadza je w wymiar rzeczywistości nadprzyrodzonej (np. wizja piekła, obietnica nieba). Fakt, że Matka przedstawia dzieciom „przeznaczenie ludzkości” jest głęboko zgodny z logiką Nowego Przymierza, w którym Odwieczne Dziecko Boże uczestniczy w dziele zbawienia człowieka. Odbiorcy przesłania z Fatimy, będąc jeszcze na etapie dzieciństwa, z wiarą przyjęli diagnozę sytuacji przedstawionej przez Maryję i zobowiązali się ujawnić, aby przybliżyć światu zbawienie. Każde z nich na swój sposób czuło osobistą odpowiedzialność za współpracę z Maryją, która wskazała na potrzebę pokuty i zadośćuczynienia Bogu za grzechy. W okolicznościach stulecia objawień fatimskich zdajemy sobie sprawę, że „dzieci” są „duchowym bodźcem” wybranym przez Maryję dla Kościoła i świata. Przesłanie Fatimy stawia przed oczami zarówno Światło, jak i grzech, aby zachęcić ludzi do podjęcia odpowiedzialności za losy świata. Zdecydowane „nie” dla grzechu ze strony Boga i Maryi Niepokalanej ujawnia jego grozę. Pobudza także wierzących do przeciwstawiania się grzechowi, który jest częścią ich ontologicznego statusu „duchowego dzieciństwa”, otrzymanego na chrzcie i rozwiniętego mocą innych sakramentów. Proste sposoby współpracy z Bogiem: modlitwa (zwłaszcza różaniec), spowiedź i Komunia święta w pierwsze soboty, postawa zadośćuczynienia Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi są odpowiednie dla każdego wieku i sytuacji. W stulecie objawień fatimskich potwierdza się ich aktualność i konkretność. Duchowość dzieciństwa - oparta na wierze, miłości i nieograniczonym zaufaniu do Boga - okazuje się doskonałą podstawą do realizacji tego, o co prosiła Maryja. Childhood spirituality and the Message of Fatima The reflection that has been undertaken juxtaposes the issue of spiritual childhood with the content of the Message of Fatima. It highlights the starting point that Mary reveals to the children the important truths concerning the fate of the world (historical issues) and introduces them to the dimension of supernatural reality (e.g. the vision of hell, the promise of heaven). The fact that the Mother presents "the destiny of humanity" to children is deeply in keeping with the logic of the New Covenant, in which the Eternal Child of God is involved in the work of saving man. The recipients of the message from Fatima, who were still in their childhood, accepted with faith the diagnosis of the situation made by Mary and undertook to realize what was to bring salvation to the world. Each of them, in their own proper way, felt a personal responsibility for cooperating with Mary, who pointed out the need to repent and make reparation to God for sins. In the circumstances of the centenary of Fatima apparitions, we realize that “children” are the “spiritual stimulus” chosen by Mary for the Church and for the world. The message of Fatima puts before the eyes both Light and Sin in order to encourage people to take responsibility for the fate of the world. A resolute “no” to sin on the part of God and Mary Immaculate reveals its horror. It also stimulates believers to oppose sin, which is part of their ontological status of “spiritual childhood,” received in baptism and developed by the power of other sacraments. The simple means of cooperating with God: prayer (especially the rosary), confession and Holy Communion on the first Saturdays, an attitude that makes reparation to God and the Immaculate Heart of Mary, are appropriate for every age and situation. On the centenary of the apparitions of Fatima, their timeliness and accuracy were confirmed. The spirituality of childhood – based on faith, love and unlimited trust in God – turns out to be the perfect basis for the realization of what Mary asked for.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1433
ISBN: ISBN 978-83-8061-572-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paszkowska_Teresa_Duchowosc_dzieciectwa_i_oredzie_fatimskie1.pdfrozdział w książce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons