Odnowa liturgiczna w diecezji zamojsko-lubaczowskiej

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-01-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Praca składa się ze strony tytułowej, spisu treści, wykazu skrótów, wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii podzielonej na źródła, opracowania (literaturę przedmiotu) i publikacje pomocnicze. Wstęp zawiera wyjaśnienia metodologiczne, a także ukazanie aktualności tematu. Rozdział pierwszy stanowi opisy środowiska i okoliczności, w jakich funkcjonuje Kościół zamojsko-lubaczowski, który jest przestrzenią opisywanej w rozprawie odnowy liturgicznej. Po opisaniu historii i specyfiki diecezji uwaga została skupiona na biskupach i instytucjach, które mają wpływ na kształt życia liturgicznego w diecezji. Rozdział drugi jest centralny. Tu opisana jest koncepcja liturgii oraz odnowy liturgicznej. Mowa jest o participatio actuosa, jako podstawowym faktorze odnowy liturgicznej zaproponowanej przez Sobór Watykański II. Szczegółowo przeanalizowano koncepcję communio personarum, która jest w przedstawianym ujęciu zwieńczeniem odnowy liturgicznej. Trzeci rozdział to refleksja nad drogami i przejawami odnowy liturgicznej, jaka się dokonuje w Kościele zamojsko-lubaczowskim. Szczegółowo są tu omawiane kwestie formacji duchownych i kandydatów do kapłaństwa, duszpasterstwa oraz świętowania. Zakończenie jest merytorycznym podsumowaniem całości.
The dissertation consists of the title page, the table of contents, the list of abbreviations, introduction, three chapters, ending and bibliography divided into sources, studies (literature on the subject) and auxiliary publications. The first chapter contains descriptions of the environment and circumstances in which functions the Church of Zamość-Lubaczów, which is the space of the liturgical renewal described in the dissertation. After describing the history and specificity of the diocese, the attention of bishops, and institutions that influence the shape of the liturgical life in the diocese. The second chapter is central in the dissertation. Here is described the concept of liturgy and liturgical renewal. The speech is abut participatio actuosa as the basic factor of liturgical renewal proposed by the Second Vatican Council. The concept of communio personarum, which in the presented approach is the culmination of liturgical renewal, was analyzed in detail. The third chapter is a reflection on the ways and manifestations of the liturgical renewal that is taking place in the diocese of Zamość-Lubaczów. Formation of clergy and candidates for the priesthood, pastoral care and celebration are discusssed in detail. The ending is a substantive summary of the whole.
Description
Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
Keywords
odnowa liturgiczna, liturgia, formacja, duszpasterstwo, liturgical renewal, liturgy, formation, pastoral care
Citation
ISBN
Creative Commons License