Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1368
Title: Znamiona realizmu w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego oraz w podstawach procesu jej zmian adaptacyjnych i zachowania tożsamości
Other Titles: Signs of realism in the pedagogical concept of Edmund Bojanowski and in the Fundamentals of the process of its adaptive changes and the preservation of identity
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: Edmund Bojanowski; realizm; koncepcja pedagogiczna; osoba; tożsamość; religia; antropologia,; integralne wychowanie; realism; anthropology; pedagogical concept; person; religion,; integral education; identity
Issue Date: 2016
Publisher: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Citation: "Polska Myśl Pedagogiczna", 2016, R. 2, nr 2, s. 199-214.
Abstract: Zakładając ochronki, E. Bojanowski tworzył i doskonalił swą koncepcję pedagogiczną. Jej filozoficzne podstawy kształtował w obrębie realizmu, który jest możliwy jedynie w kontekście zgodnego ze stanem faktycznym odczytania istniejącego świata osób oraz rzeczy. Sięgał do antropologii filozoficznej, Biblii, nauczania Kościoła, wskazując że człowiek jest jednością duszy i ciała, osobą, dzieckiem Bożym. Z tej integralnej i realistycznej koncepcji człowieka wynikała potrzeba jego integralnego rozwoju oraz wychowania. Uwzględniając dorobek myśli i praktyki pedagogicznej, kulturę, historię, tradycję Kościoła, specyfikę środowiska naturalnego, całokształt czynników oddziałujących na dziecko, jego wychowanie i organizację instytucji stworzył system wczesnej edukacji. Wierność przyjętym założeniom nadal zapewnia kontynuację, wprowadzanie zmian adaptacyjnych z zachowaniem tożsamości koncepcji oraz rekonstrukcję jego integralnej pedagogiki w odniesieniu do realistycznej filozofii tomistycznej.
Opening orphanages, E. Bojanowski created and perfected his pedagogical concept of education. He shaped its philosophical base in terms of realism, which is only possibile in a context that is consistent with a factual reading of the world in which people and things exist. He based his thinking on philosophical anthropology, the Bible, and the Church's teachings, chich indicated that man is a unity of body and soul, a person, a child of God. This integral and realistic conception of man resulted in the need for his integral development and education. Bojanowski created a system of early education that takes into account the achievements, in thought and practice, of the Church in education, culture, history and tradition, as well as the specificity of the natural environment, the overall factors influencing the child's upbringing and the organization of institutions. Fidelity to accepted assumptions still ensures the continuation and implementation of adaptive changes while maintaining the identity of the concept and the reconstruction of his integral pedagogy in relation to realistic Thomistic philosophy.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr. hab. Maria Opiela, prof. KUL
URI: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30394
http://hdl.handle.net/20.500.12153/1368
DOI: 10.4467/24504564PMP.16.010.6688
ISSN: 2450-4572
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_Znamiona_realizmu_w_koncepcji_pedagogicznej_Edmunda_Bojanowskiego.pdfartykuł415,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons