Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1353
Title: Realizacja idei integracji w działalności Sióstr Służebniczek BDNP w Ośrodku Integracyjnym Dębicy w świetle systemu wychowania bł. Edmunda Bojanowskiego
Other Titles: The fulfilment of the concept of integration in the activities of the Sisters Servants of IMMG in the Integration Centre in Dębica, in the context of the education system developed by bl. Edmund Bojanowski
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: dzieci; children; młodzi; integracja międzypokoleniowa; seniorz; system wychowania; wychowanie integralne; young people; intergenerational integration; senior citizens; integral education; education system
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Citation: "Rozprawy Społeczne/Social Dissertations" 2012, nr 2 (VI), s. 70-85.
Abstract: Edmund Bojanowski stworzył dynamiczny, spójny, otwarty system wychowania o szerokim i zintegrowanym zakresie działania. U jego podstaw leży chrześcijańska koncepcja człowieka, a pełny rozwój osoby ludzkiej dokonuje się na drodze jej integralnego wychowania i formacji. Integralność wychowania dotyczy ujmowania osoby we wszystkich wymiarach i całości jej życia, warunków rozwoju i działań, kontekstu czasowego i przestrzennego. Rozwiązanie systemowe służy realizacji idei ochrony osoby w relacjach z innymi budowanych dzięki integracji międzypokoleniowej na wzór rodziny. Taki rodzaj integracji dotyczy nie tylko sytuacji trudnych, obejmuje całość życia społecznego, z troską o najsłabszych jego członków – dzieci, seniorów, chorych, ubogich moralnie i materialnie. Integracja tej zróżnicowanej grupy dotyczy wielu płaszczyzn – różnic stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umysłowej, wieku, statusu materialnego i kulturowego, uzdolnień i umiejętności. Przykładem realizacji tak rozumianej integracji jest Ośrodek Integracyjny Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy. W jego skład wchodzą: przedszkole integracyjne, świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży oraz dom dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych.
Edmund Bojanowski has created a dynamic, coherent, and open education framework with a broad and integrated scope of influence. It was founded on the Christian concept of a human being, where the full development of a person is achieved through integral education and formation. The integrity of education relates to perceiving the person in all its dimensions and the totality of its life, developmental conditions and actions, in both temporal and spatial contexts. The systemic solution serves the fulfilment of the concept of protecting the person in its relations with others, formed through intergenerational integration modelled on the family pattern. This kind of integration relates not only to difficult situations. It encompasses the totality of social life, extending care over its weakest participants – children, seniors, people with diseases, the morally and materially poor. Integrating this heterogeneous group involves many dimensions – differences in state of health, physical and mental fitness, age, material and cultural status, talents, and skills. An example in which integration thus understood is being fulfilled is the Integration Centre of the Sister Servants of the Immaculate Mary, Mother of God (BDNP) in Dębica. It is composed of an integration nursery school, a day-care centre for education and prevention for children and young people and a day-care centre for the elderly and people living alone.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr. hab. Maria Opiela, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1353
Alternative Location: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/THE-FULFILMENT-OF-THE-CONCEPT-OF-INTEGRATION-IN-THE-ACTIVITIES-nOF-THE-SISTERS-SERVANTS,111277,0,1.html
ISSN: ISSN: 2081-6081 eISSN: 2657-9332
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_Realizacja_idei_integracji_The_fulfilment_of_the_concept_of_integration.pdf327,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons