Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1352
Title: Zespolenie idei narodowej, odrodzenia religijnego z pracą społeczną dla rozwoju rodzimej koncepcji wczesnej edukacji
Other Titles: Combining the national idea of religious rebirth and basic social work in order to develop the national conception of early childhood education
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: dziecko, rodzina, naród, ochrona, wczesna edukacja; child, family, nation, protection, religion, early childhood education
Issue Date: 2015
Publisher: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Citation: "Polska Myśl Pedagogiczna", 2015, T.1, nr 1, s. 143-160.
Abstract: Polska koncepcja wczesnej edukacji została wpisana w uzasadnioną całość obejmującą związek między stanem społeczeństwa, jego sytuacją społeczno-kulturową, polityczną, jego pojęciami moralnymi i umysłowymi a ideałem wychowawczym, ówczesną praktyką i teorią pedagogiczną. Tworzące ją elementy służą realizacji określonego celu i zostały ujęte w spójny i dynamiczny system pedagogiczny. Ostatecznie ukształtował się dzięki współpracy takich wielkich osobowości jak: Edmund Bojanowski (1814-1871), August Cieszkowski (1814-1894), Jan Koźmian (1814-1877) i Piotr Semenenko (1814-1886). Cechą charakterystyczną ich wkładu w rozwój podstaw rodzimej teorii i praktyki wczesnego wychowania w koncepcji ochron wiejskich jest zespolenie idei narodowej, odrodzenia religijnego z pracą społeczną.
Polish concept of early childhood education was included in the reasoned entirety including the relationship between the state of society, its socio-cultural, political situation, its moral and mental concepts, the educational ideal and the contemporary pedagogical theory and practice. Its constituent elements are used to achieve the specific purpose, and have been included in a coherent and dynamic pedagogical system. Eventually it was created thanks to the cooperation of such great personalities as August Cieszkowski (1814-1894), Edmund Bojanowski (1814-1871), Jan Koźmian (1814-1877) and priest Peter Semenenko (1814-1886). A characteristic feature of their contribution to the development of native foundations of theory and practice of early education in the concept of rural orphanages is the fusion of the national idea, religious revival with social work.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr. hab. Maria Opiela, prof. KUL
URI: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17879
https://www.ejournals.eu/PMP/I (2015)/Numer-1/art/8618/
http://hdl.handle.net/20.500.12153/1352
DOI: 10.4467/24504564PMP.15.007.6671
ISSN: 2450-4572
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_Zespolenie_idei_narodowej_odrodzenia_religijnego_z_praca_spoleczna_PMP.pdfartykuł główny498,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons